§ 14. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby (Dz. U. Nr 10, poz. 100), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.