§ 13. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  13.
W jednostce wojskowej prowadzi się, w formie księgi, ewidencję wykonywania przez żołnierzy zadań służbowych w wymiarze przekraczającym normę czasu służby oraz udzielania za nie czasu wolnego od służby, w której odnotowuje się w szczególności:
1)
czas wykonywania przez żołnierza zadań służbowych, przekraczający normę czasu służby w każdym tygodniu miesiąca kalendarzowego;
2)
wymiar czasu wolnego udzielonego żołnierzowi za wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w pkt 1, oraz termin udzielenia czasu wolnego.