Dodatkowe dni wolne od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.29.160

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1973 r.

DEKRET
z dnia 14 lipca 1973 r.
o dodatkowych dniach wolnych od pracy.

Realizując program społeczno-polityczny uchwalony przez VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rada Państwa, na wniosek Rady Ministrów, zgłoszony w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, stanowi, co następuje:

Upoważnia się Radę Ministrów do wprowadzania w każdym roku kalendarzowym, w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, dodatkowych dni wolnych od pracy, wyrównywanych przez odpowiednią zmianę wymiaru czasu pracy w okresie poprzedzającym dodatkowe dni wolne od pracy bądź bez obowiązku takiego wyrównania (odpracowania).

1.
Warunkiem udzielenia dodatkowych dni wolnych od pracy w poszczególnych zakładach pracy lub wchodzących w ich skład jednostkach organizacyjnych jest:
1)
wykonanie planu produkcji i usług innych zadań,
2)
osiąganie założonych relacji ekonomicznych i wyników finansowych,
3)
usprawnienie organizacji, umożliwiające wzrost wydajności pracy i zapewniające pełną realizację zadań planowych bez wzrostu zatrudnienia z tego tytułu.
2.
Udzielanie dodatkowych dni wolnych powinno następować w ramach planowanego funduszu płac.
1.
Zmieniony wymiar czasu pracy w dniach, w których następuje wyrównywanie czasu nie przepracowanego z tytułu udzielanych dodatkowych dni wolnych, nie może przekraczać 9 godzin, a w sobotę 8 godzin na dobę.
2.
Czas pracy w granicach norm określonych w ust. 1 jest normalnym czasem pracy, za który nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
1.
Dodatkowe dni wolne od pracy przysługują wyłącznie w terminach z góry ustalonych. Pracownikom, którzy z powodu choroby lub innych przyczyn zależnych od pracownika dni tych nie mogli wykorzystać w ustalonych terminach, nie przysługują w zamian inne dni wolne od pracy ani żadne roszczenia z tego tytułu.
2.
Jeżeli na polecenie zakładu pracy pracownik wykonywał pracę w dniu wyznaczonym dla niego jako dzień wolny od pracy, a przepracował dni, w których następowało wyrównywanie czasu nie przepracowanego, powinien otrzymać dzień wolny od pracy w innym terminie. Nie dotyczy to kierowników zakładów pracy i ich zastępców.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych ustala szczegółowe zasady i warunki udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy.

W zakresie unormowanym dekretem ulegają zmianie układy zbiorowe pracy.

Traci moc dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 203).

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.