Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1678

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  2. 
1.  Rodzaje czynności związanych z przeprowadzeniem badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, i doprowadzeniem do prawidłowego działania tachografu oraz wysokość opłat za poszczególne czynności określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Do opłat określonych w załączniku do rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług.