Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1678

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje czynności związanych z przeprowadzeniem badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), i doprowadzeniem do prawidłowego działania tachografu;
2) wysokość opłat za czynności, o których mowa w pkt 1.