Dodatkowe badania tachografu i doprowadzenie go do prawidłowego działania. - Dz.U.2018.1678 - OpenLEX

Dodatkowe badania tachografu i doprowadzenie go do prawidłowego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1678

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje czynności związanych z przeprowadzeniem badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), i doprowadzeniem do prawidłowego działania tachografu;
2)
wysokość opłat za czynności, o których mowa w pkt 1.
1. 
Rodzaje czynności związanych z przeprowadzeniem badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, i doprowadzeniem do prawidłowego działania tachografu oraz wysokość opłat za poszczególne czynności określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Do opłat określonych w załączniku do rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 38 UST. 2 I 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 Z DNIA 4 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE TACHOGRAFÓW STOSOWANYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM I UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 W SPRAWIE URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE HARMONIZACJI NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW SOCJALNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRANSPORTU DROGOWEGO, I DOPROWADZENIEM DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA TACHOGRAFU ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI

Lp.Rodzaj czynnościWysokość opłaty w zł1)
1Sprawdzenie poprawności działania tachografu175
2Sprawdzenie poprawności rejestracji tachografu analogowego105
3Sprawdzenie poprawności rejestracji i przechowywania danych tachografu cyfrowego105
4Sprawdzenie parametrów kalibracji tachografu cyfrowego175
5Demontaż czujnika ruchu2)70
6Demontaż przyrządu rejestrującego2)70
7Demontaż przewodów łączących czujnik ruchu z przyrządem rejestrującym2)350
8Montaż czujnika ruchu70
9Montaż przyrządu rejestrującego70
10Montaż przewodów łączących czujnik ruchu z przyrządem rejestrującym350
_____________________

1) Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania (Dz. U. poz. 1678) do opłat określonych w niniejszej kolumnie dolicza się podatek od towarów i usług.

2) W przypadku konieczności zabezpieczenia demontowanych elementów składowych jako dowodów.

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).