Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.77.521

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 1920 r.
o dodatkach za wysługę lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Celem wykonania postanowień, zawartych w art. 4, 5 i 19 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 429, art. 4, 5, 15 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 430, art. 4, 5 i 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 431 art. 1, 2, 3, 4 i 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 432 art. 1, 2, 3, 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 433 art. 2, 6, 21 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 434, art. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 435, art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920. Dz. U. R. P. № 65 poz. 436 zarządza się co następuje:

CZĘŚĆ  PIERWSZA.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT, WZGLĘDNIE ZA TRZECHLECIA ORAZ DODATEK ZA STUDJA WYŻSZE.

I.

Dodatek za wysługę lat (trzechlecia).

Art.  1.

Komisje weryfikacyjne tworzy się przy wszystkich Ministerstwach, władzach i urzędach centralnych, tudzież przy samoistnych władzach II instancji, bezpośrednio władzom centralnym podległych.

Jeżeli komisja weryfikacyjna nie może być utworzona przy władzy li instancji z powodu szczupłości personelu, szef właściwej władzy centralnej porucza jej czynności komisji weryfikacyjnej, utworzonej przy innej władzy II instancji lub komisji, istniejącej przy władzy centralnej.

Art.  2.

Komisje weryfikacyjne utworzone przy władzach II instancji właściwe są dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych, pełniących służbę we władzy, przy której komisji utworzono, tudzież podległych tej władzy władz i urzędów I instancji; komisje przy władzach centralnych są. właściwe dla wszystkich urzędników pełniących służbę we władzy centralnej.

O ile chodzi o urzędników, którym przysługuje prawo do pobierania uposażenia przywiązanego do I, II, III i IV stopnia służbowego zaliczenia czasu poprzedniej służby lub pracy zawodowej dokona specjalna komisja weryfikacyjna ustanowiona przez Radę Ministrów na wniosek Prezydenta Ministrów.

Art.  3.

Komisja weryfikacyjna obraduje w kompletach złożonych z przewodniczącego i czterech członków.

Przewodniczącego, trzech członków i trzech zastępców członków mianuje szef właściwej władzy centralnej, wyznaczając zarazem zastępcę przewodniczącego z grona członków; o ile chodzi o komisje weryfikacyjne przy władzach II instancji, mianowanie następuje na wniosek szefa tej władzy.

Jednym z członków każdej komisji jest delegat Skarbu, lub jego zastępca, których mianuje Minister Skarbu, o ile chodzi o władzę II instancji, na wniosek Prezesa właściwej Izby Skarbowej, względnie małopolskiej Dyrekcji Skarbu.

Zastępcy biorą udział w komisji z prawem głosu w razie przeszkody ze strony członków rzeczywistych.

Art.  4.

Uchwały komisji weryfikacyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. Przewodniczący głosuje na końcu.

Członek Komisji, będący delegatem Skarbu, może założyć protest przeciw ostatecznej uchwale Komisji.

W razie protestu delegata Skarbu przeciw uchwale komisji, decyduje w danej sprawie ostatecznie Rada Ministrów.

Art.  5.

Referentami sprawy są członkowie komisji; w razie nawału pracy mogą być przydani komisji referenci z grona urzędników władzy, przy której komisja istnieje; referenci referują i składają wnioski, nie mają jednak prawa głosowania.

Z posiedzeń i uchwał komisji prowadzi się protokół.

Protokolanta i potrzebnych ewentualnie urzędników-referentów wyznaczy szef władzy, przy której komisja istnieje.

Art.  6.

Funkcjonariusze państwowi, pełniący służbę w chwili wejścia w życie ustawy o uposażeniu, którzy ubiegają się o zaliczenie poprzedniej służby w państwach obcych lub czasu pracy zawodowej winni złożyć należycie udokumentowane podania na ręce swego bezpośredniego przełożonego, który je wraz z własną opinją składa w ciągu 3 dni szefowi władzy, przy której ustanowiono komisję weryfikacyjną.

Szef tej władzy przesyła podania przewodniczącemu komisji weryfikacyjnej.

Art.  7.

Do podania dołączyć należy wszelkie potrzebne dokumenty w oryginale lub uwierzytelnionych notarjalnie lub sądownie odpisach, zawierające dowody poprzedniej służby w państwach obcych lub pracy zawodowej.

Za wystarczające dowody dawnej służby państwowej w państwach obcych (tak cywilnej jak i wojskowej) i samorządowej lub pracy zawodowej będą uważane", obok oryginalnych dokumentów służbowych, (pism nomi nacyjnych, wykazów stanu osobowego i t. p.) i uwierzytelnionych ich odpisów, oryginalne poświadczenia władz, urzędów, instytucji i korporacji, wydawane na podstawie akt urzędowych w wyjątkowych wypadkach, np. zaginienia lub zniszczenia akt, zastąpić je mogą poświadczenia conajmniej dwóch wiarogodnych świadków, stwierdzające z największą ścisłością czas służby lub pracy, jej rodzaj i charakter.

Podpisy świadków winny być sądownie lub notarjalnie legalizowane.

Art.  8.

Komisja weryfikacyjna bada złożone podania i dołączone dowody, może w razie wątpliwości co do wiarogodności, autentyczności złożonych dowodów a także o ile uzna je za niewystarczające, wezwać urzędnika za pośrednictwem władzy, przy której istnieje, do przedłożenia dalszych dowodów, uzupełnienia już złożonych, a w wyjątkowych wypadkach prosić powyższą władzę o przeprowadzenie dochodzeń, celem stwierdzenia lub wyjaśnienia pewnych okoliczności lub faktów.

Art.  9.

Praca zawodowa może być zaliczona do wysługi lat (wzgl. dodatków za trzechlecia tylko wówczas, jeżeli funkcjonariusz państwowy wykonywał ją jako swój zawód główny; obojętne jest przytem, czy za pracę swą pobierał wynagrodzenie, czy też nie.

Zawody poboczne spełniane częściowo lub przejściowo, obok zawodu głównego, nie mogą być zaliczone do wysługi lat.

Czas pracy zawodowej można zaliczać dopiero od chwili ukończenia 18 roku życia.

Art.  10.

Komisja weryfikacyjna po zbadaniu złożonych dowodów, ewentualnie ich uzupełnień i wyników dochodzeń, zalicza do wysługi lat wykazany czas służby państwowej i samorządowej lub pracy zawodowej, o ile odpowiada ona warunkom ustawowym.

Przy ocenie, czy czas pracy zawodowej ma być zaliczony do wysługi lat, względnie dodatków za trzechlecia, rozstrzygający i decydujący jest fakt, czy praca zawodowa dała rzeczywiście doświadczenie i kwalifikacje uzdalniające funkcjonarjusza państwowego do obecnie spełnianej służby państwowej.

Czas służby państwowej i samorządowej w państwach obcych ma być o ile nie przekracza lat 20, zaliczony w pełni, o ile przekracza ten czasokres, w ilości najwyżej lat 20 (dla nauczycieli szkół średnich - 21).

Co do funkcjonarjuszów państwowych, którzy przeszli do służby państwowej polskiej, bezpośrednio ze służby państwowej lub samorządowej w państwach obcych, w czasie od 1 listopada do 31 grudnia 1918 r. ma być uważany dzień 1 listopada 1918 r. za dzień przejścia, jeżeli co do terminu przejścia zachodzą wątpliwości.

W razie nie usunięcia wątpliwości co do wiarogodności lub mocy dowodowej złożonych dokumentów, a także w razie wątpliwości co do szczegółów, czy poprzednia praca zawodowa przyczyniła się do nabycia kwalifikacji i doświadczenia, uzdalniającego funkcjonarjusza państwowego do spełnianej obecnie służby państwowej bez względu na to, czy chodzi o cały czas służby lub pracy, czy też o pewne tylko okresy - komisja ma wstrzymać się od wydania decyzji i przedstawić sprawę za pośrednictwem władzy, przy której istnieje, ewentualnie właściwej władzy centralnej, wraz z umotywowanym wnioskiem do decyzji Rady Ministrów.

Poza powyższemi wypadkami, komisja weryfikacyjna komunikuje swe uchwały, które są ostateczne władzy, przy której istnieje, przesyłając jej równocześnie akta sprawy.

Władza po otrzymaniu uchwały komisji, sporządza dla aktów odpisy dokumentów złożonych w oryginalne lub zatrzymuje złożone kopje wierzytelne i deklaracje świadków, a treść uchwały komunikuje petentowi, zwracając oryginalne dokumenty i wydając równocześnie zarządzenia celem przyznania i asygnowania stosownego dodatku za wysługę lat (dodatków za trzechlecia) odpowiednio do ilości lat, zaliczonych przez komisję weryfikacyjną, oraz lat, zaliczonych przez komisję weryfikacyjną, oraz lat dotychczasowych w służbie państwowej polskiej.

Władza przyznająca i asygnująca uposażenie obowiązana jest sporządzić i prowadzić dokładny wykaz terminów wysługi funkcjonarjuszów państwowych, celem terminowego przyznawania w przyszłości wyższych dodatków za wysługę lat (za trzechlecia).

Art.  11.

Wzory protokułu i uchwał, tudzież zawiadomień o uchwałach komisji weryfikacyjnej, a także zawiadomień o przyznaniu dodatku za wysługę lat załącza się (załączniki Nr 1, 2 i 3).

II.

Dodatek za studja wyższe

Art.  12.

Za funkcjonarjuszów państwowych, posiadających studja wyższe na jednym fakultecie uniwersytetu lub równorzędnego zakładu naukowego, zakończone przepisanemi egzaminami, uważa się tych, którzy złożą dowody:

1) złożenia egzaminu dojrzałości najmniej 7-klasowej ogólnokształcącej szkoły średniej (lub ukończenia seminarjum duchownego u teologów) przed rozpoczęciem studjów wyższych,
2) złożenia egzaminów lub uzyskania stopnia akademickiego:
a) 1 jednej z wymienionych w następującym wykazie kategorji (załącznik Na 4) w jednej ze szkół wyższych tam wyliczonych, przyczem jo ile chodzi o szkoły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem Rosji, studja winny być ukończone przed 1 listopada 1918 r. co do osób przynależnych do jednej z przyznanych Polsce miejscowości Śląska Cieszyńskiego przed 10 sierpnia 1920 r. studja w szkołach wyższych w Rosji winny być ukończone przed 1 października 1917 r. jako datą, od której ustrój tych szkół został zmieniony,
b) nie podpadających pod określenia wymienione pod a) jednak nostryfikowanych zgodnie z obowiązującemi przepisami przez jedną z wymienionych w następującym wykazie polskich szkół wyższych,
c) wszelkich innych i z jakiejkolwiek zagranicznej szkoły wyższej, którą Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w każdym poszczególnym wypadku uzna za odpowiadające postanowieniom odnośnej ustawy o uposażeniu.

Jeżeli w złożonych dyplomach uzyskanych stopni lub świadectwach ze złożonych egzaminów nie stwierdzono wyraźnie, jaki normalny (przepisany) okres studjów potrzebny jest niezbędnie do uzyskania stopnia lub dopuszczenia do egzaminu końcowego (ostatniego), funkcjonarjusz państwowy winien złożyć dokumenty, potrzebne dla stwierdzenia w sposób niewątpliwy długości przepisanego okresu studjów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości np. co do autentyczności złożonych dokumentów szkolnych, długości przepisanego czasu studjów i t. p. należy odnieść się o decyzję do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia! Publicznego.

Decyzja tego Ministerstwa w powyższych sprawach jest ostateczną.

Art.  13.

Wszyscy funkcjonariusze państwowi mają, o ile ubiegają się o przyznanie im dodatku za wyższe studja, wnieść za pośrednictwem swej bezpośrednio przełożonej władzy podanie i dołączyć do niego dowody ukończenia jednej ze szkół akademickich.

W przyszłości, funkcjonarjusze państwowi, ubiegający się o przyznanie dodatku za wyższe studja, mają złożyć dowody ich ukończenia równocześnie z objęciem służby.

Art.  14.

Bezpośrednio przełożona władza funkcjonarjusza przesyła podanie wraz z dokumentami władzy, powołanej do przyznania i asygnowania uposażenia; władza ta bada złożone dokumenty i o ile odpowiadają one wymogom art. 12 rozporządzenia niniejszego i nie nasuwają żadnych wątpliwości, przyznaje i asygnuje funkcjonarjuszowi należny mu, w myśl postanowienia odnośnej ustawy o uposażeniu, dodatek za studja wyższe.

Jeżeli funkcjonarjusz złoży dowody ukończenia dwóch lub więcej fakultetów, należy wziąć za podstawę wymiaru studja, ukończone na tym fakultecie, na którym przepisany jest dłuższy czas trwania studjów normalnych.

Przyznanie i asygnowanie po raz pierwszy dodatku za wyższe studja, może nastąpić odrębnie lub łącznie z przyznaniem i asygnowaniem dodatku za wysługę lat w myśl art. 10 rozporządzenia niniejszego.

CZĘŚĆ  DRUGA

DODATEK DROŻYŹNIANY.

Art.  15.

Żonę uwzględnia się przy wymiarze dodatku drożyźnianego, to jest przy zaliczeniu funkcjonarjusza państwowego do danej grupy rodzinnej tylko wówczas, jeżeli pozostaje na utrzymaniu funkcjonarjusza państwowego.

W razie separacji od stołu i łoża, żonę uwzględnia się tylko wówczas, jeżeli funkcjonarjusz państwowy złoży dowód, że do utrzymania żony zobowiązany został wyrokiem sądowym.

Nie uwzględnia się również żony funkcjonarjusza, pozostającej w służbie państwowej.

Kobieta - funkcjonarjusz państwowy, zamężna ma być traktowana w zasadzie jako samotna. Męża i dzieci kobiet - funkcjonarjusza państwowego uwzględnia się tylko w tym wypadku, jeżeli kobieta udowodni, że mąż jest zupełnie niezdolny do zarobkowania, a co za tem idzie nie może czynić zadość ciążącemu na nim obowiązkowi utrzymania rodziny, wskutek czego obowiązek ten ciąży faktycznie na kobiecie-urzędniku.

Art.  16.

Dzieci i pasierbów, powyżej lat 18 uwzględnia się przy wymiarze dodatku drożyźnianego tylko wówczas, jeżeli uczęszczają do szkół publicznych, co stwierdzone być musi stosownym dowodem ze strony właściwej władzy szkolnej, które składać należy władzy przełożonej z początkiem każdego półrocza szkolnego. O ile zaś chodzi o dzieci ułomne fizycznie lub umysłowo, nie mogące zarabiać na swoje utrzymanie, okoliczność ta musi być stwierdzona świadectwem lekarza lub zakładu leczniczego, określającern ściśle ułomność fizyczną lub umysłową, wykluczające możność zarobkowania. Władza może poddać dzieci takie badaniu lekarza urzędowego.

W wypadkach wątpliwych władza może zażądać od urzędnika dowodów, że dzieci jego lub pasierbowie nie utrzymują się same, a o ile chodzi o pasierbów, że nie posiadają własnego zaopatrzenia (np. osobistego majątku, renty sierocej i t. p.).

Art.  17.

Celem wymierzenia i asygnowania dodatku drożyźnianego, urzędnicy i niżsi funkcjonariusze państwowi mają wypełnić deklaracje według załączonego wzoru (załącznik № 5), i złożyć je swemu bezpośredniemu przełożonemu wraz z ewentualnemi zaświadczeniami i dowodami do przejrzenia i sprawdzenia.

Art.  18.

Bezpośredni przełożony, po zbadaniu i sprawdzeniu dat deklaracji i złożonych dowodów i zaświadczeń, stwierdza prawdziwość dat, zawartych w deklaracji swym podpisem, poczem przesyła łącznie deklaracje wszystkich podległych sobie urzędników i funkcjonarjuszów władzy, powołanej do przyznania i asygnowania uposażenia, a w przyszłości donosi tej władzy bezzwłocznie, na podstawie doniesień urzędnika lub innych informacji, o wszelkich zmianach, wpływających na wymiar dodatku.

Art.  19.

O zmianach warunków, wpływających na zaliczenie do innej grupy rodzinnej, funkcjonarjusz winien zawiadomić niezwłocznie swą bezpośrednio przełożoną władzę, składając stosowny dokument stanu cywilnego, (metryka chrztu, ślubu, śmierci i t p.) lub zaświadczenie urzędowe.

Art.  20.

Za świadomie nieprawdziwe lub fałszywe zeznania, złożone w deklaracji, jak również za zaniechanie niezwłocznego zawiadomienia właściwej władzy o zmianach wpływających na niższy wymiar dodatku, funkcjonarjusz państwowy będzie - niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności wedle obowiązujących ustaw karnych - pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Art.  21.

Władza powołana do przyznania i asygnowania uposażenia, po sprawdzeniu lub przeprowadzeniu potrzebnych dochodzeń, na podstawie dat w deklaracji zawartych, zalicza podległych funkcjonarjuszów państwowych do właściwych grup rodzinnych i, uwzględniając klasą, do której dana miejscowość należy, wymierza dodatek drożyźniany na podstawie ustalonego rozporządzeniem niniejszem mnożnika, łącznie z przyznaniem i asygnowaniem płacy zasadniczej, ustalonej ustawami z dnia 13 lipca 1920 r. Dz. G. R. P. № 65 poz. 429-436.

Odpis polecenia wypłaty należy zakomunikować funkcjonariuszowi, wymieniając, do której grupy rodzinnej go zaliczono.

Art.  22. 2

Podział miejscowości na klasy przedstawia załączona tabela (załącznik 6).

Ułamki marek zaokrągla się w górę do pełnej marki.

Warszawa, dnia 5 sierpnia 1920 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  № 1

PROTOKÓŁ

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 2

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 3

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 4 3

Wykaz obejmujący uniwersytety i szkoły wyższe, równorzędne uniwersytetowi oraz udzielane przez nie świadectwa (dyplomy).

A. Polska.

Uniwersytety: Jagielloński w Krakowie, Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawski, Poznański i Stefana Batorego w Wilnie.

Politechniki: Lwowska i Warszawska.

Akademja Weterynarji we Lwowie.

Akademja Rolnicza w Dublanach (przemieniona na Wydział rolniczo-leśny Politechniki Lwowskiej) i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, istniejąca od r. 1911 do 1916 pod nazwą: Kursy Przemysłowo - Rolnicze w Warszawie, a od roku 1916 do 1918 pod nazwą: Wyższa Szkoła Rolnicza w Warszawie.

Akademia Górnicza w Krakowie.

Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, istniejąca od r. 1912/13 do 1915 pod nazwą: Wyższe Kursy Handlowe im. Aug. Zielińskiego.

Akademja sztuk Pięknych w Krakowie.

Seminarja duchowne diecezjalne w Poznaniu, Pelplinie, Tarnowie, Przemyślu (rzym.-kat. i gr.-kat.) i Stanisławowie (gr.-kat.) oraz zakłady teologiczne XX Misjonarzy w Krakowie i O.O. Jezuitów w Krakowie.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach teologicznych: a) absolutorjum z całkowitego kursu nauk na jednym z uniwersyteckich wydziałów teologicznych lub w jednem ż wymienionych seminarjów djecezjalnych względnie zakładów teologicznych, b) dyplom doktora teologji;

przy studjach prawniczych: a) świadectwa trzech egzaminów rządowych prawno-historycznego, sądowego i politycznego, b) dyplom magistra praw, c) dyplom doktora praw, d) świadectwo końcowego egzaminu państwowego na wydziale prawa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i na wydziale prawa i nauk społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie dla absolwentów nauk prawnych uniwersytetów obcych;

przy studjach lekarskich: a) dyplom lekarski lub b) dyplom doktora wszech nauk lekarskich jednego z uniwersyteckich wydziałów lekarskich, c) świadectwo uzupełniającego egzaminu lekarskiego, złożonego przed komisją egzaminacyjną przy Uniwersytecie Warszawskim, d) świadectwo końcowego egzaminu lekarskiego dla absolwentów uniwersytetów niemieckich, pochodzących z ziem polskich b. cesarstwa niemieckiego, złożonego przed komisją egzaminacyjną przy Uniwersytecie Warszawskim;

przy studjach filozoficznych: a) świadectwo egzaminu naukowego dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, b) dyplom doktora filozofji;

przy studjach politechnicznych: a) świadectwo złożenia drugiego egzaminu państwowego, b) dyplom doktora nauk technicznych; przy studjach specjalnych geodetycznych: świadectwo egzaminu państwowego;

przy studjach weterynaryjnych: a) dyplom lekarza weterynaryjnego, b) dyplom doktora nauk weterynaryjnych;

przy studjach farmaceutycznych: dyplom magistra farmacji;

przy studjach rolniczych i leśnych: a) świadectwo ukończenia czteroletniego kursu nauk na studjum rolniczem Uniwersytetu Jagiellońskiego, b) dyplom studjum rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

c) świadectwo egzaminu głównego dawnej Akademji Rolniczej w Dublanach, d) dyplom dawnej Akademji Rolniczej w Dublanach, e) dyplom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, f) dyplom Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie, g) dyplom Kursów Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie;

przy studjach handlowych: dyplom Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie;

przy studjach w zakresie sztuk pięknych: świadectwo ukończenia studjów, wydane przez Akademję Sztuk Pięknych w Krakowie.

B. Wolne miasto Gdańsk.

Politechnika w Gdańsku: dowodem ukończenia studjów są: a) dyplom inżyniera i b) dyplom doktora inżynierji.

C. Atustrja i kraje sukcesyjne.

Uniwersytety: w Czerniowcach, Gracu, Insbruku, Pradze (czeski i niemiecki) i Wiedniu;

Politechniki: w Bernie (czeska i niemiecka) Gracu, Pradze (czeska i niemiecka) i Wiedniu,

Akademja Weterynarji w Wiedniu,

Akademja Żiemianska w Wiedniu,

Akadefnje Górnicze W Leoben i Przybrarriie,

Akademja Eksportowa w Wiedniu,

Akademja Konsularna w Wiedniu,

Akademja dla sztuk plastycznych w Wiedniu.

Samodzielne wydziały teologiczne: w Ołomuńcu, Solnogrodzie i Wiedniu (ewang.) ; Zakład naukowy teologji Izraelickiej w Wiedniu; rzym, kat. Seminarja duchowne djecezjalne w całej Austrji i krajach sukcesyjnych.

Dowodem ukończeniu studjów są:

przy studjach teologicznych, prawniczych, lekarskich, filozoficznych, politechnicznych, weterynaryjnych, w zakresie sztuk pięknych oraz studjów specjalnych: świadectwa, jak w szkołach wyższych polskich; przy studjach górniczych świadectwa dwóch egzaminów państwowych;

przy studjach rolniczych i leśnych świadectwa trzech egzaminów państwowych;

przy studjach handlowych - dyplom Akademji Eksportowej w Wiedniu;

przy studjach konsularnych-absolutorjum pięcioletniego kursu nauk Akademji Konsularnej.

D. Niemcy.

Uniwersytety: w Berlinie, Bonn, Erlangen, Frankfurcie nad Menem, Fryburgu w Badenji, Giessen, Getyndze, Gryfji, Halli, Heidelbergu, Jenie, Kilonji, Kolonji, Królewcu, Lipsku, Marburgu, Monachjum, Monasterze, Rostoku, Strassburgu (dawny), Tybindze, Wrocławiu i Würzburgu,

Akademja Wojskowo-Lekarska w Berlinie,

Akademje Weterynarji: w Berlinie, Hanowerze, Monachjum i Stutgardzie,

Politechniki:, w Akwizgranie, Berlinie, Brunszwiku, Darmsztadzie, Dreznie, Hanowerze, Karlsruhe, Monachjum, Stuttgardzie i Wrocławiu,

Akademje Rolnicze (Landwirtschaftliche Hochschulen): w Berlinie, Bonn, Poppelsdorf, Hohenheim i Weihenstephan,

Akademje leśnicze: w Eberswaldzie, Eisenach, Hann-Münden i Tharandt,

Akademje Górnicze: w Berlinie, Claustal i Freibergu w Saksonji,

Akademje Handlowe (Handelshochschulen) w Berlinie, Kilonji, Lipsku, Mannheim i Monachjum.

Akademje Sztuk Pięknych: w Berlinie, Dreznie Düsseldorfie, Karlsruhe, Kassel, Królewcu, Monachjum i Stuttgardzie.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach uniwersyteckich: a) świadectwo złożenia egzaminów państwowych dla teologów, prawników, lekarzy i nauczycieli, b) dyplom doktora jednego z wydziałów uniwersyteckich;

przy studjach politechnicznych i górniczych: a) dyplom inżyniera, b) dyplom doktora inżynierji;

przy studjach weterynaryjnych: a) świadectwo egzaminu zawodowego (Fachprüfung), b) dyplom doktora medycyny weterynaryjnej;

przy studjach rolniczych: a) świadectwo egzaminu końcowego (Landwirtschaftliche-Abgangsprutung), b) świadectwo egzaminu zawodowego (Landwirtschaftslehrerprufung, Wissenschafte Prüung für Tierzuchtinspektoren, Landmesserprufung, Kulturtechnische Prüfung, Brauerei-Ingenieur-Prüfung, Examen für Zuckarfabriks Ingenieur Fachlehrerprüfung für niedere Landwirtschaftliche flnstalten);

przy studjach leśniczych: świadectwo egzaminu dyplomowego z leśnictwa;

przy studjach handlowych: świadectwo egzaminu dyplomowego;

przy studjach w zakresie sztuk pięknych: świadectwo ukończenia studjów.

E. Rosja.

Uniwersytety: w Charkowie, Dorpacie (dawny), Helsingforsie (dawny), Kazaniu, Kijowie, Moskwie, Odesie, Saratowie, Petersburgu, Tomsku i Warszawie (dawny) ; Wyższe Kursy Żeńskie w Moskwie i Petersburgu.

Wojenna Akademja Prawnicza w Petersburgu, Cesarska Szkoła Prawna w Petersburgu, Liceum Aleksandrowskie w Petersburgu, Demidowskie Liceum Prawnicze w Jarosławiu, Cesarskie Liceum Cesarzewicza Mikołaja w Moskwie.

Wojenna Akademja Medyczna w Petersburgu, Żeński Instytut Medyczny w Petersburgu.

Instytuty historyczno-filozoficzne w Petersburgu i Nieżynie, Lazarewski Instytut Języków Wschodnich w Moskwie, Instytut Orjentalny we Władywostoku, Żeński Instytut Pedagogiczny w Petersburgu.

Politechniki: w Helsingforsie (dawna), Kijowie, Nowo-Czerkasku, Rydze (dawna) i Warszawie (dawna); Instytuty Technologiczne: w Charkowie, Petersburgu i Tomsku; Moskiewski Instytut inżynierów Drogowych i Wodnych (przedtem Cesarski Instytut Inżynierów Komunikacji), Instytut Inżynierów Drogowych i Wodnych w Petersburgu; Wyższa Szkoła techniczna w Moskwie; Instytut Politechniczny w Petersburgu; Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersburgu; Instytut Elektrotechniczny w Petersburgu; Żeńskie Kursy. Politechniczne w Petersburgu; Konstantynowski Instytut Mierniczy w Moskwie;

Instytuty Weterynaryjne: w Charkowie, Dorpacie, (dawny), Kazaniu i Warszawie (dawny);

Instytuty leśnicze i rolnicze w Moskwie, Puławach (dawny), Petersburgu (Instytut leśniczy) ; Stebutowskie Kursy Żeńskie Rolnicze w Petersburgu;

Instytut Górniczy w Petersburgu, Wyższa Szkoła Górnicza w Ekaterynosławiu;

Akademje Sztuk Pięknych w Petersburgu i Moskwie;

Akademja duchowna (rzym. kat.) w Petersburgu, flkademje duchowne (prawosławne): w Kazaniu, Kijowie, Moskwie i Petersburgu;

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studiach teologicznych, prawniczych, lekarskich, historyczno-filologicznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych: dyplom kandydata, dyplom ukończonego (rzeczywistego) studenta, dający prawa do 10 lub 12 rangi urzędników państwowych dyplom 1 lub 2 stopnia; na wydziałach medycznych: dyplom lekarza; w Instytutach historyczno-filologicznych: dyplom nauczyciela gimnazjalnego; dyplomy oznaczone, jako równorzędne;

przy studjach politechnicznych f mierniczych: dyplom inżyniera (dający prawa do 10 Jub 12 rangi urzędników państwowych);

przy studjach weterynaryjnych: dyplom lekarza weterynarji;

przy studjach leśnych i rolniczych: dyplom uczonego agronoma, hydrotechnika, leśnika lub inny oznaczony jako równorzędny (dający prawa do 10 lub 12 rangi urzędników państwowych);

przy studjach w zakresie sztuk pięknych: dyplom artysty lub architekta (dający prawa do 10 lub 12 rangi urzędników państwowych).

F. Belgja.

Uniwersytety państwowe: w Gandawie i Leodjum, Wolny Uniwersytet w Brukseli, Uniwersytet katolicki w Lowanjum;

Akademja Górnicza i Wydział Politechniczny (École de Mines et Faculté polytechnique) w Mons;

Akademja Weterynarji (École de Medecine Veterinaire de I'Etat w Cureghem;

Wyższy Instytut Handlowy w flntwerpji.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach teologicznych: świadectwo stopnia licencjata teologji lub prawa kanonicznego;

przy innych studjach uniwersyteckich: dyplom jednego ze stopni państwowych (grandes légaux), a nie stopni naukowych (grades cientifitjues): doktora, inżyniera i t p., potwierdzony przez Commission d'enterinement:

przy studjach technicznych: dyplom inżyniera lub chemika;

przy studjach weterynaryjnych: dyplom lekarza weterynarji;

przy studjach handlowych: stopień licencjata lub doktora.

G. Francja.

Uniwersytety w Aix-MarśeiIle, Algerze, Besancon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lilie, Lyon, Montpellier, Nancy, Paryżu, Poitiers, Rennes, Strasspurgu i Tuluzie;

École Normale Supérieure w Paryżu, École Pratique des Hautes, Études á la Sorbonne w Paryżu, École Mationale des Chartes w Paryżu, École Spéciale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu;,

Szkoły techniczne: École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu, École Nationale Superieure des Mines w Paryżu, École Politechnique w Paryżu, École Superieure d'Electricite w Paryżu, École Centrale des Arts et Manufactures w Paryżu, École Centrale Lyonnaise w Ljonfe, École Mationale des Mines w St. Etienne, École Speciale d'Architecture w Paryżu, École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle w Paryżu;

Institut Nationale Agronomique w Paryżu, École Nationale des Eaux et Forêts w Nancy;

École des Hautes Études Commerciales w Paryżu, Écoic Coloniale w Paryżu;

École Nationale des Beaux-Art.s w Paryżu.

Institut Catholique w Paryżu, Wydział Teologji Protestanckiej w Paryżu;

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach uniwersyteckich-z wyjątkiem lekarskich-dyplomy stopni państwowych; a) licencjata lub b) doktora (nie uniwersytecki dyplom doktora);

przy studjach lekarskich tylko państwowy dyplom doktora lub chirurga dentysty;

przy studjach politechnicznych: dyplom inżyniera; przy studjach specjalnych: odpowiednie dyplomy.

H. Szwajcarja.

Uniwersytety: w Bazylei, Bernie, Fryburgu, Genewie, Lozannie, Neufchatel, Zurychu;

Politechnika w Zurychu.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach uniwersyteckich: dyplom licencjata lub doktora, związkowy dyplom lekarski (dla lekarzy medycyny, dentystów lub weterynarzy) albo farmaceutyczny;

przy studjach politechnicznych: dyplom inżyniera lub chemika.

I. Włochy.

Uniwersytety: w Bolonji, Katanji, Genui, Messynie, Neapolu, Padwie, Palermo, Pawji, Pizie, Rzymie, Turynie,

Uniwersytet Gregorjański w Rzymie, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie,

Politechniki i akademje weterynarji w MedjolanIe, Turynie i Neapolu.

Dowodem ukończenia studjów są: dyplom doktora (Iaurea) lub dyplom zawodowy inżyniera, aptekarza i t. p.

J Wielka Brytanja z Irlandją.

Uniwersytety:, w Birmingham, Bristolu, Cambridge, Leeds, Londynie, Oxfordzie, Edynburgu, Glasgowie i Dublinie.

Dowodem ukończenia studjów są:

dyplomy jednego z następujących stopni (z bliższem określeniem umiejętności) bakalaureat (BacheLor), magisterjum (Master) i doktorat (Doctor).

K. Stany Zjednoczone Północnej Ameryki.

Uniwersytety: University of California (Berkeley), Leland Stanford Junior University, University of Colorado (Boulder, Yale University (New Haven), CJni-versity of Chicago, North-western University (Chicago), University of Michigan (Ann Arbor), John Hopkins University (Baltimore), Harward University (Cambridge), State University of Iowa (Iowa City), Columbia University (New-York), University of Pennsylvania (Philadelphia), University of Pittsburgh, Princeton University, Boston University, Cornell University (Ithaca N. Y), New-York University, University of Illinois (Urbana).

Dowodem ukończenia studjów są:

dyplomy: magistra (master) doktora (doctor), na wydziałach prawniczych także świadectwa ze stopni bakalaureatu (Bachelor of Laws) oraz dla nauk technicznych dyplom inżyniera.

Powyższy wykaz zawiera z pomiędzy zagranicznych szkół wyższych i udzielanych przez nie dyplomów jedynie ważniejsze. Władza przyznająca dodatek za studja wyższe, winna w razie przedłożenia jej dowodów ukończenia zagranicznych studjów wyższych, niewymienionych w wykazie, odnieść się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego celem rozstrzygnięcia w myśl p. 2c art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 521).

ZAŁĄCZNIK  № 5

DEKLARACJA

do wymiaru dodatku drożyźnianego w myśl ustawy z dnia ....
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 6 4

TABELA

podziału miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia mnożnika dodatku ekonomicznego.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  № 7 5

TABELA

dodatków drożyźnianych dla klas miejscowości od I do V z uwzględnieniem grup rodzinnych.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Art. 12 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1922 r. (Dz.U.22.22.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 kwietnia 1922 r.
2 Art. 22:

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1920 r. (Dz.U.20.99.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1920 r.

- z dniem 1 kwietnia 1923 r. uchyla się postanowienia art. 22 ustanawiające w tabeli (załącznik 6) podział na V klas miejscowości i zaprowadza się z dniem 1 kwietnia 1923 r. jedną klasę miejscowości dla obliczenia dodatku drożyźnianego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1923 r. (Dz.U.23.32.205).

3 Załącznik 4:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie zmian w spisie wyższych zakładów naukowych, których ukończenie daje prawo do dodatku za studja wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych (Dz.U.20.118.781) z dniem 1 lipca 1920 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1922 r. (Dz.U.22.22.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 kwietnia 1922 r.

4 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez rozporządzenie z dnia 22 września 1920 r. (Dz.U.20.101.669) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1920 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1921 r. (Dz.U.21.13.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1921 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

5 Załącznik nr 7 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1920 r. (Dz.U.20.99.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1920 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.