Art. 2. - [Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego] - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1335 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.
Art.  2.  [Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego]
1. 
Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
1)
najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
2)
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3)
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4)
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
5)
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
2. 
Dodatek mieszkaniowy:
1)
przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
2)
może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.
3. 
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1)
domu pomocy społecznej,
2)
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3)
schronisku dla nieletnich,
4)
zakładzie poprawczym,
5)
zakładzie karnym,
6)
szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.