Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.40.403

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1999 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 40 ust. 3, art. 42 ust. 6, art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 4 oraz art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119) zarządza się, co następuje:
1.
Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków:
1)
w gospodarstwach domowych najemców, w tym w gospodarstwach domowych najemców opłacających czynsz regulowany w budynkach towarzystw budownictwa społecznego - czynsz regulowany obowiązujący w mieszkaniowym zasobie gminy, w tym czynsz za lokal socjalny oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, za windę i antenę zbiorczą,
2)
w gospodarstwach domowych członków spółdzielni mieszkaniowych oraz najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
3)
w gospodarstwach domowych właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4)
w gospodarstwach domowych właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5)
w gospodarstwach domowych zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą.
2.
Jeżeli uprawniony zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu (domu).
3.
Wydatki za zajmowany lokal mieszkalny, poniesione za okres dłuższy niż jeden miesiąc, przelicza się na okresy miesięczne.
 
1.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 7 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 42 z uwzględnieniem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119).
2.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 30 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na każdego członka gospodarstwa.
Ryczałt na zakup opału, wypłacony do rąk wnioskodawcy, przysługuje w wypadkach, o których mowa w § 2, w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wydatków obliczonych w sposób określony w tym przepisie w całości wydatków.
1.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy:
1)
wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające rok wybudowania, powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.
3.
Wnioskodawca powinien przechowywać, przez okres 3 lat, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach, w celu udostępniania ich na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.
Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego doręcza się wnioskodawcy i zarządcy domu.
Organ gminy wypłaca dodatek mieszkaniowy zarządcy domu do dnia 10 każdego miesiąca z góry. W tym samym terminie organ wypłaca uprawnionemu ryczałt, o którym mowa w § 3, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 570, z 1997 r. Nr 24, poz. 121 i Nr 79, poz. 487 oraz z 1998 r. Nr 67, poz. 445).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

1. Wnioskodawca .............................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania .......................................

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu ...........................

..........................................................

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu .......................

..........................................................

5. Powierzchnia użytkowa lokalu .............................

6. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie

- brak c.o.*)

7. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda

- brak c.w.*)

8. Liczba osób w gospodarstwie domowym ......................

9. Razem dochody gospodarstwa domowego ......................

..........................................................

(według deklaracji)

10. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ..

.........................................................

(według okazanych dokumentów)

Potwierdzenie przez zarządcę domu danych

zawartych w pkt 2-7 i 10 ...............

........................................

....................... .....................

(podpis wnioskodawcy) (podpis przyjmującego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

(miejscowość).........(data)

.............................

(imię i nazwisko składającego

deklarację)

.............................

(dokładny adres)

za okres ............................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z

następujących osób:

1. Imię i nazwisko ............................. wnioskodawca,

data urodzenia ............................................

2. Imię i nazwisko ...........................................

stopień pokrewieństwa .....................................

data urodzenia ............................................

3. Imię i nazwisko ...........................................

stopień pokrewieństwa......................................

data urodzenia ............................................

4. Imię i nazwisko ...........................................

stopień pokrewieństwa .....................................

data urodzenia ............................................

5. Imię i nazwisko ...........................................

stopień pokrewieństwa .....................................

data urodzenia ............................................

6. ...........................................................

...........................................................

7. ...........................................................

...........................................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i

wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa

domowego wyniosły:

Lp.1)Miejsce pracy - naukiŹródła dochodu2)Wysokość dochodu w zł
1234
Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi

................. zł, to jest miesięcznie ................. zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi

wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am)

dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat,

a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1

Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych w deklaracji.

....................... ...............................

(podpis przyjmującego) (podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed

tabelą.

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 września 1999 r. (Dz.U.99.78.878) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1999 r.