§ 4. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  4.
1.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy:
1)
wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, oraz rachunki dotyczące wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.
3.
Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach, w celu udostępnienia na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.