§ 3. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  3.
Ryczałt na zakup opału, wypłacany do rąk wnioskodawcy, przysługuje w wypadkach, o których mowa w § 2, w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wydatków obliczonych w sposób określony w tym przepisie w całości wydatków.