§ 1. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  1.
1.
Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków:
1)
w gospodarstwach domowych najemców - czynsz regulowany oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą,
2)
w gospodarstwach domowych członków spółdzielni mieszkaniowych - opłaty eksploatacyjne, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą, odpisy na fundusz remontowy oraz inne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
3) 1
w gospodarstwach domowych właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
4)
w gospodarstwach domowych właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz energię cieplną.
2.
Jeżeli właściciel zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu (domu).
1 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1997 r. (Dz.U.97.24.121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 1997 r.