Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 1994 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych. *

Na podstawie art. 40 ust. 3, art. 42 ust. 6, art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509) zarządza się, co następuje:
1.
Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków:
1)
w gospodarstwach domowych najemców - czynsz regulowany oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą,
2)
w gospodarstwach domowych członków spółdzielni mieszkaniowych - opłaty eksploatacyjne, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą, odpisy na fundusz remontowy oraz inne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
3) 1
w gospodarstwach domowych właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
4)
w gospodarstwach domowych właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz energię cieplną.
2.
Jeżeli właściciel zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu (domu).
1.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 7 kilowatogodzin energii elektrycznej według taryfy całodobowej dla gospodarstw domowych na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 42 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
2.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 30 kilowatogodzin energii elektrycznej według taryfy całodobowej dla gospodarstw domowych na każdego członka gospodarstwa.
Ryczałt na zakup opału, wypłacany do rąk wnioskodawcy, przysługuje w wypadkach, o których mowa w § 2, w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wydatków obliczonych w sposób określony w tym przepisie w całości wydatków.
1.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy:
1)
wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, oraz rachunki dotyczące wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.
3.
Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach, w celu udostępnienia na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.
Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego doręcza się wnioskodawcy i zarządcy domu.
Organ gminy wypłaca dodatek mieszkaniowy zarządcy domu do dnia 10 każdego miesiąca z góry. W tym samym terminie organ wypłaca uprawnionemu ryczałt, o którym mowa w § 3, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 1994 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

1. Wnioskodawca......................................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania...............................................................................................................

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu...........................................................................................

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu...................................................................................

5. Powierzchnia użytkowa lokalu..............................................................................................

6. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - brak c.o.*)

7. Sposób ogrzewania wody: centralna ciepła woda - brak c.w.*)

8. Liczba osób w gospodarstwie domowym...............................................................................

9. Łączny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego............................................

(według deklaracji)

10. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ..................................................

.............................................................................................................................................

(według okazanych dokumentów)

Potwierdzenie przez zarządcę domu

danych zawartych w pkt 2-7 i 10.

....................................... .............................................

(podpis wnioskodawcy) (podpis przyjmującego)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 2

Deklaracja o dochodach

.............................................................................

(imię i nazwisko składającego deklarację)

............................................................................

(dokładny adres)

za okres ..............................................................................................................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Imię i nazwisko.............................................................................................wnioskodawca, data urodzenia .....................................................................................................................

2. Imię i nazwisko .........................................................................stopień pokrewieństwa ............................................................ data urodzenia .......................................................

3. Imię i nazwisko .........................................................................stopień pokrewieństwa ........................................................... data urodzenia ........................................................

4. Imię i nazwisko .........................................................................stopień pokrewieństwa ........................................................... data urodzenia .........................................................

5. Imię i nazwisko .........................................................................stopień pokrewieństwa ........................................................... data urodzenia .........................................................

6. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

7. ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................

8. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

Lp.1)Miejsce pracy-naukiŹródła dochodu2)Wysokość dochodu w zł
1234
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi .............................. zł, to jest miesięcznie ......................... zł.

1-3. (utraciły moc).

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

..................................................

(podpis)

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonego przed tabelą.

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

*Z dniem 24 października 1997 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.94.105.509) przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U.97.111.723).
1 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1997 r. (Dz.U.97.24.121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 1997 r.
2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 1997 r. (Dz.U.97.79.487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1998 r.

- ust. 1-3, w brzmieniu określonym przez rozporządzenie z dnia 8 lipca 1997 r. (Dz.U.97.79.487), uznane zostały za niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. (Dz.U.98.67.445). Zgodnie z ust. 3 tego wyroku wyżej wymienione przepisy tracą moc z dniem 31 grudnia 1998 r.