Dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.34.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 4 czerwca 1951 r.
w sprawie dodatków funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 90) zarządza się, co następuje:
Pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zajmującym stanowiska kierownicze, ustalone w § 2 niniejszego rozporządzenia, przyznaje się dodatki funkcyjne, według następujących stawek:
1stawka567miesięcznie
2"454""
3"378""
4"265""
5"189""
6"152""
7"133""
8"114""
9" 95""
10" 76""
11" 57""
12" 38"""
1.
Dodatek funkcyjny otrzymują:
1) Administracyjna służba pocztowo-telekomunikacyjna:
Stanowiskostawka
Dyrektor Okręgowy 1
Dyrektor Centrali Zaopatrzenia 1
Dyrektor Izby Kontroli Rachunkowej 1
Dyrektor Zakładu Techniki Pocztowej 1
Wicedyrektor Okręgowy i jednostki centralnej 2
Szef Działu 3
Kierownik samodzielnej sekcji 4
Kierownik sekcji 5
Inspektor 5
2) Wykonawcza służba pocztowo-telekomunikacyjna:
Stanowiskostawka
Dyrektor Urzędu Pozaklasowego 6
Naczelnik Urzędu I klasy 7
Zastępca Dyrektora Urzędu Pozaklasowego 7
Naczelnik Okręgowej Składnicy Materiałów Pocztowych 8
Naczelnik Okręgowej Składnicy Materiałów Teletechnicznych 8
Naczelnik Urzędu II klasy 8
Kierownik Oddziału Urzędu Pozaklasowego 8
Naczelnik Urzędu III klasy 9
Zastępca Naczelnika Urzędu I klasy 9
Naczelnik Urzędu IV klasy 10
Kierownik Oddziału Urzędu I klasy 10
Naczelnik Urzędu V klasy 11
Kierownik Agencji Pocztowo-Telekomunikacyjnej 12
3) Służba w Straży Pocztowej:
Stanowiskostawka
Starszy Instruktor Straży Pocztowej 8
Instruktor Straży Pocztowej 9
Drużynowy Straży Pocztowej 10
2.
Pracownikom, kierującym rejonem lub obwodem i otrzymującym dodatek funkcyjny według stawek 6 do 10, podwyższa się przysługującą im stawkę dodatku funkcyjnego o 63,00 zł.
3.
Pracownikom kontroli wewnętrznej, powołanym zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Poczt i Telegrafów oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych i zatrudnionym bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych podwyższa się od dnia 1 maja 1951 r. stawki przysługującego im dodatku funkcyjnego o następujące kwoty:

stawkę 1 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 63,00 zł,

stawkę 2 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 126,00 zł,

stawkę 3 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 157,50 zł,

stawkę 4 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 110,30 zł,

stawkę 5 dodatku funkcyjnego określoną w § 1 o 78,80 zł.

Pracownikom otrzymującym dodatek funkcyjny nie służy prawo do dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 198).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z tym, że przepisy § 2 ust. 1 pkt 3 obowiązują od dnia 1 lipca 1950 r., a § 2 ust. 3 - od dnia 1 maja 1951 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniającego stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz.U.54.4.11) z dniem 1 stycznia 1953 r.