Dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.27.198

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 28 marca 1949 r.
o dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 90) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu, co następuje:
Pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zajmującym stanowiska kierownicze ustalone w § 2 niniejszego rozporządzenia, przyznaje się dodatek funkcyjny według następujących stawek:
1 stawka – 15.000 zł miesięcznie
2 stawka – 12.000 zł miesięcznie
3 stawka – 10.000 zł miesięcznie
4 stawka – 7.000 zł miesięcznie
5 stawka – 5.000 zł miesięcznie
6 stawka – 4.000 zł miesięcznie
7 stawka – 3.500 zł miesięcznie
8 stawka – 3.000 zł miesięcznie
9 stawka – 2.500 zł miesięcznie
10 stawka – 2.000 zł miesięcznie
11 stawka – 1.500 zł miesięcznie
12 stawka – 1.000 zł miesięcznie
Dodatek funkcyjny otrzymują:
StanowiskoStawka
a)Administracyjna służba pocztowo-telekomunikacyjna:
Dyrektor Okręgu P. i T. 1
Dyrektor Izby Kontroli Rachunkowej 1
Dyrektor Zakładu Techniki Pocztowej 1
Dyrektor Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego 1
Dyrektor Ośrodka Szkoln. Poczt.-Telekomunikacyjnego 1
Wicedyrektor Okręgu i Jednostki Centralnej 2
Naczelnik Wydziału 3
Kierownik Samodzielnego Oddziału 4
Dyrektor Gimnazjum i Liceum 5
Kierownik Oddziału 5
Inspektor 5
Naczelnik Głównej Składnicy Materiałów Pocztowych 5
Naczelnik Głównej Składnicy Materiałów Teletechnicznych 5
Kustosz Muzeum 5
b)Wykonawcza służba pocztowo-telekomunikacyjna:
Dyrektor Urzędu Pozaklasowego 6
Naczelnik Urzędu I klasy 7
Zastępca Dyrektora Urzędu Pozaklasowego 7
Naczelnik Okręgowej Składnicy Materiałów Pocztowych 8
Naczelnik Okręgowej Składnicy Materiałów Teletechnicznych 8
Naczelnik Urzędu II klasy 8
Kierownik Oddziału Urzędu Pozaklasowego 8
Naczelnik Urzędu III klasy 9
Zastępca Naczelnika Urzędu I klasy 9
Naczelnik Urzędu IV klasy10
Kierownik Oddziału Urzędu I klasy10
Naczelnik Urzędu V klasy11
Kierownik Agencji Pocztowo-Telegraficznej12
2.
Pracownikom kierującym rejonem lub obwodem i otrzymującym dodatek funkcyjny według stawek 6 - 10 podwyższa się przysługującą im stawkę dodatku funkcyjnego o 2.000 zł.
Pracownikom otrzymującym dodatek funkcyjny nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o stanowiskach kierowniczych i dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 16, poz. 63).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.