Dodatki funkcyjne i służbowe dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin... - Dz.U.1949.14.94 - OpenLEX

Dodatki funkcyjne i służbowe dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.94

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych. 1

Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, i pracowników samorządowych, przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i ich zastępców oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin wiejskich, objętych art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39).

Dodatki funkcyjne.

§  2. 2
Ustanawia się 5 stawek dodatku funkcyjnego w następującej wysokości:
1 stawka567 zł miesięcznie
2 stawka454 zł miesięcznie
3 stawka378 zł miesięcznie
4 stawka 265 zł miesięcznie
5 stawka 189 zł miesięcznie
§  3.
Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom państwowym, zajmującym stanowiska kierownicze, wymienione w załączniku Nr 1 według określonych w nim stawek.
§  4.
Minister Skarbu może w uzasadnionych przypadkach przyznać inspektorowi w centralnym zarządzie ministerstwa oraz inspektorowi w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej 3 stawkę dodatku funkcyjnego.
§  5.
1. 3
Pracownikom państwowym kontroli wewnętrznej zatrudnionym bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych podwyższa się stawki przysługującego im dodatku funkcyjnego o następujące kwoty:
stawkę 1 dodatku funkcyjnegoo 76 zł miesięcznie
stawkę 2 dodatku funkcyjnegoo 151 zł miesięcznie
stawkę 3 dodatku funkcyjnegoo 189 zł miesięcznie
stawkę 4 dodatku funkcyjnegoo 132 zł miesięcznie
stawkę 5 dodatku funkcyjnegoo 95 zł miesięcznie
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników kontroli wewnętrznej samorządu terytorialnego.
3.
Kwoty, o które podwyższa się stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników państwowych kontroli wewnętrznej zatrudnionych bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych (ust. 1), przysługują inspektorom Biura Kontroli przy Radzie Państwa z dodatkiem 50%.
§  6.
Dodatek funkcyjny przysługuje przewodniczącym i zastępcom przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich oraz pracownikom samorządowym, zajmującym stanowiska kierownicze, wymienione w załączniku Nr 2 według określonych w nim stawek.

Dodatki służbowe.

§  7. 4
Ustanawia się cztery stawki dodatku służbowego w następującej wysokości:
stawka a151 zł miesięcznie
stawka b113 zł miesięcznie
stawka c76 zł miesięcznie
stawka d57 zł miesięcznie
§  8.
Dodatek służbowy przysługuje pracownikom państwowym pobierającym uposażenie co najmniej VIII grupy, a zajmującym stanowiska służbowe lub samodzielnie spełniającym czynności wyszczególnione w załączniku Nr 3 według określonych w nim stawek.
§  9.
Przepis § 8 nie ma zastosowania do:
1)
pracowników Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, którym przysługuje dodatek służbowy w zależności od posiadanej grupy uposażenia, w następującej wysokości:
Grupa uposażeniaStawka dodatku służbowego
IV, V, VIa
VIIb
VIIIc
IXd
2)
pracowników Urzędów Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk pobierających uposażenie co najmniej w IX grupie i spełniających czynności, określone w załączniku Nr 3;
3)
pracowników państwowych spełniających czynności w załączniku Nr 3, zajmujących niżej wymienione stanowiska:

Kierownika sekretariatu w sądach grodzkich i w sądach pracy, sekretarza sądowego;

Pomocnika sekretarza sądowego, jeżeli pełni funkcję zastępcy sekretarza;

Starszego rejestratora sądowego, jeżeli pełni funkcję zastępcy sekretarza;

Woźnego sądowego odpowiadającego warunkom przewidzianym w § 169 Regulaminu Sądowego Ogólnego;

Kapitana statku, pogłębiarki i prądówki w Państwowym Zarządzie Wodnym;

Nadzorcy dróg wodnych i sieci telefonicznej przy drogach wodnych w Państwowym Zarządzie Wodnym;

Nadzorcy mostów w Państwowym Zarządzie Wodnym;

Zawiadowcy lotniska;

Nadzorcy dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Wodnym.

§  10.
1.
Do czasu dokonania zaszeregowania pracowników wymienionych w § 8 w dziale Ministerstwa Skarbu zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 92) warunek pobierania uposażenia co najmniej VIII grupy nie ma zastosowania do tych pracowników.
2.
Przepis ust. 1 obowiązuje do dnia dokonania zaszeregowania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1949 r.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w Likwidaturze Agend Ministra Aprowizacji.
§  11.
1. 5
Pracownikom objętym § 9 pkt 1) i 2) podwyższa się miesięcznie:

stawki a, b, c dodatku służbowego - o 189 zł,

stawkę d dodatku służbowego:

a)
dla pracowników Biura Wykonawczego Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym oraz Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - o 57 zł,
b)
dla pracowników zatrudnionych w delegaturach Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym oraz pracowników wojewódzkich i grodzkich urzędów Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - o 95 zł.
2. 6
Pracownikom państwowym kontroli wewnętrznej zatrudnionym bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych podwyższa się stawki przysługującego im dodatku służbowego o następujące kwoty:
stawka a dodatku służbowegoo 76 zł miesięcznie
stawka b dodatku służbowegoo 57 zł miesięcznie
stawka c dodatku służbowegoo 38 zł miesięcznie
stawka d dodatku służbowegoo 28 zł miesięcznie
3.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników kontroli wewnętrznej samorządu terytorialnego.
4.
Kwoty, o które podwyższa się stawki dodatku służbowego dla pracowników państwowych kontroli wewnętrznej zatrudnionych bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych (ust. 1), przysługują referentom kontroli Biura Kontroli przy Radzie Państwa z dodatkiem 50%.
§  12. 7
Podwyższa się stawkę "a" dodatku służbowego dla wymienionych w § 8:

Starszych radców i radców z egzaminem referendarskim w Prokuratorii Generalnej - o 113 zł miesięcznie;

Redaktora Diariusza, Redaktora Sprawozdań Parlamentarnych, Sekretarza Komisji Sejmowej, Bibliotekarza w Kancelarii Sejmu Ustawodawczego, lekarzy powiatowych, lekarzy w oddziałach wojewódzkich Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, lekarzy w urzędach i instytucjach podległych Głównemu Urzędowi Kultury Fizycznej, lekarzy portowych oraz powiatowych lekarzy weterynarii - o 76 zł miesięcznie;

Referendarzy z egzaminem referendarskim w Prokuratorii Generalnej - o 38 zł miesięcznie.

§  13.
Dodatek służbowy przysługuje niżej wymienionym burmistrzom, wiceburmistrzom oraz wójtom wykonującym obowiązki w pełnym wymiarze godzin według następujących stawek:

Burmistrz miasta liczącego poniżej 5.000 mieszkańców stawka a;

Wiceburmistrz miasta liczącego od 5.000 do 15.000 mieszkańców - stawka c;

Wójt - stawka a.

§  14.
1.
Dodatek służbowy może być przyznany pracownikom samorządowym pobierającym uposażenie co najmniej VIII grupy, a zajmującym stanowiska służbowe lub samodzielnie spełniającym czynności wyszczególnione w załączniku Nr 4 według określonych w nim stawek.
2.
Liczba przyznanych pracownikom samorządowym dodatków służbowych nie może przekraczać w poszczególnych związkach samorządu terytorialnego następującej wysokości:
Związek samorządu terytorialnegoLiczba dodatków służbowych wg poszczególnych stawek:
Stawka
abcd
m. st. Warszawa112300263 75
m. Łódź 90240210 60
m. m. Kraków, Poznań, Wrocław 45120105 30
m. m. Gdańsk, Szczecin 26 68 59 17
m. m. Gdynia, Katowice, Bydgoszcz 23 62 54 16
m. m. Lublin, Chorzów, Bytom, Gliwice, Zabrze 21 56 49 14
m. m. Częstochowa, Toruń, Sosnowiec, Radom, Wałbrzych 15 40 35 10
inne miasta liczące ponad 50.000 mieszkańców oraz m. m. Sopot, Olsztyn, Legnica, Opole 11 28 24 7
inne miasta liczące ponad 30.000 mieszkańców 8 20 17 5
inne miasta liczące ponad 20.000 mieszkańców oraz m. m. Cieszyn, Zakopane, Nysa, Brzeg 4 9 9 3
miasta liczące od 15.000 do 20.000 mieszkańców 2 6 5 2
miasta liczące od 10.000 do 15.000 mieszkańców 2 4 3 1
miasta liczące od 5.000 do 10.000 mieszkańców 1 2 2 1
miasta liczące do 5.000 mieszkańców 1 1 1 1
Poznański Wojewódzki Związek Samorządowy łącznie z pracownikami Biura Prezydium Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 5 14 12 4
Pomorski Wojewódzki Związek Samorządowy łącznie z pracownikami Biura Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 3 7 6 1
Biura Prezydium innych Wojewódzkich Rad Narodowych (z wyłączeniem m. st. Warszawy i m. Łodzi) 1 2 2-
Powiatowe Związki Samorządowe 2 2 1 1
Gminy wiejskie podstołeczne i gminy wiejskie o uprawnieniach finansowych gmin miejskich 1 2 2 1
Inne gminy wiejskie liczące ponad 6.000 mieszkańców 1 1 1 1
Pozostałe gminy wiejskie 1- 1 1
3.
Liczba dodatków służbowych w stawce niższej może być podwyższona pod warunkiem odpowiedniego zmniejszenia liczby dodatków w stawce wyższej.
§  15.
Przewidziany w § 14 ust. 1 warunek pobierania uposażenia co najmniej VIII grupy nie ma zastosowania do drogomistrza oraz do rachmistrza w gminach wiejskich lub w miastach nie wydzielonych liczących do 5.000 mieszkańców, jeżeli jest on jedynym pracownikiem rachunkowym.
§  16. 8
Stawka dodatku służbowego przewidziana w § 14 ust. 1 dla lekarzy oraz dla lekarzy weterynarii może być podwyższona o 76 zł miesięcznie.
§  17.
Tryb przyznawania dodatków służbowych pracownikom organów wykonawczych samorządu terytorialnego określi Minister Administracji Publicznej, a pracownikom biur prezydiów rad narodowych - Szef Kancelarii Rady Państwa.

Przepisy końcowe.

§  18.
1.
W przypadku utworzenia stanowiska służbowego na podstawie § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych - Prezes Rady Ministrów może równocześnie przyznać na wniosek właściwego ministra złożony w porozumieniu z Ministrem Skarbu pracownikowi państwowemu, zajmującemu utworzone stanowisko, dodatek funkcyjny lub służbowy według jednej ze stawek określonych w §§ 2 i 7 niniejszego rozporządzenia.
2. 9
W przypadkach uzasadnionych zmianami w organizacji władz i urzędów Prezes Rady Ministrów może na wniosek właściwego ministra złożony w porozumieniu z Ministrem Skarbu, po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych,
a)
przyznać pracownikom państwowym, zajmującym stanowiska wymienione w zał. Nr 1, lub spełniającym czynności określone w zał. Nr 3 dodatki funkcyjne lub służbowe, w granicach stawek określonych w §§ 2 i 7, albo znieść dotychczas przysługujące dodatki funkcyjne lub służbowe;
b)
przyznać pracownikom państwowym, zajmującym stanowiska nie przewidziane w zał. Nr 1 i Nr 3 dodatki funkcyjne lub służbowe według jednej ze stawek określonych w §§ 2 i 7.
3. 10
W stosunku do pracowników organów wykonawczych samorządu terytorialnego uprawnienie określone w ust. 1 i 2 służy Ministrowi Administracji Publicznej na wniosek wydziału wojewódzkiego lub Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy i m. Łodzi, a w stosunku do pracowników biur prezydiów rad narodowych - Szefowi Kancelarii Rady Państwa na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi.
§  19.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Administracji Publicznej i innym ministrom.
§  20.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 11

W Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
Dyrektor (biura, gabinetu)1 stawka
Zastępca Szefa Kancelarii Cywilnej1 stawka
Wicedyrektor (biura, gabinetu)2 stawka
Sekretarz Prezydenta R. P.2 stawka
Naczelnik wydziału3 stawka
Starszy radca do spraw ...4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu4 stawka
Inspektor4 stawka
W Kancelarii Rady Państwa
Dyrektor (biura, gabinetu)1 stawka
Wicedyrektor (biura, gabinetu)2 stawka
Naczelnik wydziału3 stawka
Starszy inspektor3 stawka
Starszy radca do spraw ...4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu4 stawka
Redaktor wydawnictwa "Rada Narodowa"4 stawka
Inspektor4 stawka
W Kancelarii Sejmu Ustawodawczego
Dyrektor Gabinetu Marszałka1 stawka
Dyrektor biura1 stawka
Dyrektor Biblioteki Sejmowej1 stawka
Naczelnik wydziału3 stawka
Starszy radca do spraw ...4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu4 stawka
Inspektor4 stawka
Kierownik Diariusza4 stawka
Sekretarz Plenum4 stawka
Komendant Straży Marszałkowskiej4 stawka
Zarządca Domu Poselskiego5 stawka
W Biurze Kontroli przy Radzie Państwa
Szef departamentu1 stawka
Zastępca szefa departamentu2 stawka
Szef delegatury3 lub 2 stawka
Naczelnik wydziału3 stawka
Starszy inspektor3 stawka
Zastępca szefa delegatury4 lub 3 stawka
Inspektor4 stawka
W Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym
w biurze wykonawczym
Wicedyrektor biura wykonawczego1 stawka
Członek biura wykonawczego (równorzędny dyrektorowi departamentu)1 stawka
Członek biura wykonawczego (równorzędny wicedyrektorowi departamentu)2 stawka
Starszy radca do spraw ...3 stawka
Starszy inspektor3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu3 stawka
w delegaturach
Przewodniczący delegatury2 stawka
Członek delegatury3 stawka
W Prezydium Rady Ministrów i Centralnym Urzędzie Planowania oraz w centralnych zarządach ministerstw i Likwidaturze Agend Ministra Aprowizacji
Dyrektor departamentu (gabinetu, biura)1 stawka
Radca Prezesa Rady Ministrów, Ministra, Prezesa Centralnego Urzędu Planowania do spraw ...2 lub 1 stawka
Wicedyrektor departamentu (gabinetu, biura)2 stawka
Naczelnik wydziału3 stawka
Starszy inspektor3 stawka
Starszy radca do spraw ...4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu4 stawka
Inspektor4 stawka
W II instancji
Wojewoda1 stawka
Wicewojewoda2 stawka
Naczelnik wydziału4 stawka
Starszy inspektor kontroli wewnętrznej4 stawka
Kierownik oddziału, inspektor5 stawka
W I instancji
Starosta powiatowy3 stawka
Wicestarosta powiatowy5 stawka
a ponadto:
W dziale Prezydium Rady Ministrów
Naczelny rzecznik dyscyplinarny w Prezydium Rady Ministrów1 stawka
Zastępca sekretarza generalnego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy1 stawka
Szef działu w Prezydium Rady Ministrów2 stawka
Szef biura w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy2 stawka
Starszy radca do spraw w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy4 lub 3 stawka
Inspektor w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy4 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy4 stawka
W Centralnym Urzędzie Planowania oraz w urzędach i instytucjach podległych i związanych z Centralnym Urzędem Planowania
Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego1 stawka
Dyrektor departamentu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego1 stawka
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Planowania (Biuro Regionalne C.U.P.)1 stawka
Zastępca dyrektora Biura Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów1 stawka
Szef działu w Centralnym Urzędzie Planowania2 stawka
Naczelny redaktor Biura Wydawnictw w Centralnym Urzędzie Planowania2 stawka
Wicedyrektor departamentu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego2 stawka
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Planowania (Biuro Regionalne CUP)2 stawka
Szef działu w Biurze Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów2 stawka
Szef zespołu w Centralnym Urzędzie Planowania3 stawka
Redaktor w biurze wydawnictw w Centralnym Urzędzie Planowania3 stawka
Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym3 stawka
Starszy inspektor w Głównym Urzędzie Statystycznym3 stawka
Naczelnik wydziału w Instytucie Gospodarstwa Narodowego3 stawka
Naczelnik wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne CUP)3 stawka
Sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów3 stawka
Sekretarz Podkomitetu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów3 stawka
Starszy radca w Głównym Urzędzie Statystycznym4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego4 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Głównym Urzędzie Statystycznym4 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne CUP)4 stawka
Inspektor w Głównym Urzędzie Statystycznym4 stawka
Kierownik oddziału w Głównym Urzędzie Statystycznym4 stawka
Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne CUP)4 stawka
w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
Zastępca naczelnego dyrektora1 stawka
Szef działu1 stawka
Naczelnik wydziału2 stawka
Starszy inspektor2 stawka
Starszy radca do spraw ...3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu3 stawka
Inspektor3 stawka
Inspektor drukarń3 stawka
w wojewódzkich i grodzkich urzędach kontroli prasy, publikacji i widowisk
Naczelnik wojewódzkiego urzędu2 stawka
Zastępca naczelnika wojewódzkiego urzędu3 stawka
Kierownik referatu w wojewódzkim urzędzie3 stawka
Kierownik grodzkiego urzędu3 stawka
w Instytucie Historii Najnowszej
Kierownik samodzielnego referatu4 stawka
w Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"
Szef służby technicznej w Komendzie Głównej "Służba Polsce"1 stawka
Szef oddziału w Komendzie Głównej "Służba Polsce"2 stawka
Dyrektor biura prawnego w Komendzie Głównej "Służba Polsce"2 stawka
Szef wydziału w Komendzie Głównej "Służba Polsce"2 stawka
Szef wydziału w Komendzie Wojewódzkiej "Służba Polsce"4 stawka
Kierownik sekcji w Komendzie Głównej "Służba Polsce"4 stawka
Starszy inspektor w Komendzie Głównej "Służba Polsce"4 stawka
Starszy radca do spraw ...5 lub 4 stawka
Kierownik sekcji w Komendzie Wojewódzkiej "Służba Polsce"5 stawka
Inspektor w Komendzie Głównej "Służba Polsce"5 stawka
Inspektor w Komendzie Wojewódzkiej "Służba Polsce"5 stawka
w Naczelnej Radzie dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej
Dyrektor biura1 stawka
Wicedyrektor biura2 stawka
Starszy inspektor w Naczelnej Radzie dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej3 stawka
Inspektor w Naczelnej Radzie dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej4 stawka
Inspektor wojewódzki5 stawka
w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej i w urzędach i instytucjach podległych
Wicedyrektor Głównego Urzędu Kultury Fizycznej2 lub 1 stawka
Radca dyrektora Głównego Urzędu Kultury Fizycznej do spraw ...3 lub 2 stawka
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej3 lub 2 stawka
Kierownik Centrum Wyszkolenia w Złocińcu3 stawka
Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 stawka
Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej3 stawka
Starszy radca do spraw ... w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 stawka
Starszy inspektor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 stawka
Inspektor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej4 stawka
Kwatermistrz w Centrum Wyszkolenia w Złocińcu4 stawka
Naczelnik wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej4 stawka
Kierownik wyszkolenia Centrum Wyszkolenia w Złocińcu4 stawka
Zastępca kierownika Centrum Wyszkolenia w Złocińcu5 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej i w Centrum Wyszkolenia w Złocińcu5 stawka
Główny cenzor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej5 stawka
Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej5 stawka
Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Fizycznej5 stawka
W dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego1 stawka
Wicedyrektor Protokołu Dyplomatycznego2 stawka
Naczelnik samodzielnego wydziału3 lub 2 stawka
W dziale Ministerstwa Administracji Publicznej
Główny delegat do spraw ewakuacji ludności obcej2 stawka
W dziale Ministerstwa Ziem Odzyskanych
Dyrektor Państwowego Urzędu Repatriacyjnego1 stawka
Dyrektor Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego2 stawka
Zastępca dyrektora Państwowego Urzędu Repatriacyjnego2 stawka
Zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego3 stawka
Naczelnik wydziału (biura) w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego3 stawka
Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego3 stawka
Starszy inspektor3 stawka
Starszy radca do spraw ...4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu (oddziału) w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 stawka
Inspektor w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 stawka
Inspektor w wojewódzkim oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego bezpośrednio podległym zarządowi centralnemu4 stawka
Zastępca dyrektora wojewódzkiego oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 stawka
Naczelnik Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego5 stawka
Naczelnik działu (biura) w wojewódzkim oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 stawka
Naczelnik oddziału powiatowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 stawka
Naczelnik Punktu Etapowego Specjalnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 stawka
w dziale Ministerstwa Skarbu
Prezes Prokuratorii Generalnej1 stawka
Likwidator Agend Ministra Aprowizacji1 stawka
Dyrektor naczelny Państwowego Zakładu Emerytalnego1 stawka
Dyrektor izby skarbowej1 stawka
Dyrektor Ceł1 stawka
Wiceprezes Prokuratorii Generalnej2 stawka
Prezes oddziału Prokuratorii Generalnej2 stawka
Prezes Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa2 stawka
Zastępca likwidatora Agend Ministra Aprowizacji2 stawka
Główny Inspektor Ochrony Skarbowej2 stawka
Dyrektor Mennicy Państwowej2 stawka
Dyrektor Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego2 stawka
Kierownik Zarządu Długów Państwa2 stawka
Wicedyrektor izby skarbowej2 stawka
Wiceprezes oddziału w Prokuratorii Generalnej2 stawka
Wicedyrektor Ceł2 stawka
Delegat Prokuratorii Generalnej2 stawka
Dyrektor administracyjny w Państwowym Zakładzie Emerytalnym2 stawka
Dyrektor techniczny w Państwowym Zakładzie Emerytalnym2 stawka
Okręgowy inspektor Ochrony Skarbowej2 lub 3 stawka
Sekretarz naczelny w Centrali Prokuratorii Generalnej3 stawka
Zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego3 stawka
Naczelnik wydziału w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej3 stawka
Zastępca delegata Prokuratorii Generalnej3 stawka
Naczelnik wydziału w Państwowym Zakładzie Emerytalnym3 stawka
Naczelnik wydziału w Prokuratorii Generalnej3 stawka
Inspektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej4 stawka
Szef działu w Mennicy Państwowej4 stawka
Naczelnik urzędu skarbowego, rewizyjnego, akcyzowego lub celnego I i II klasy4 lub 5 stawka
Kierownik oddziału w Państw. Zakł. Emerytalnym5 stawka
Kierownik oddziału okręgowego inspektoratu Ochrony Skarbowej5 stawka
Rejonowy inspektor Ochrony Skarbowej5 stawka
Naczelnik Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego5 stawka
Stały zastępca naczelnika urzędu skarbowego, rewizyjnego, akcyzowego lub celnego I i II klasy, nie będący równocześnie kierownikiem działu5 stawka
w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości
Kierownik Biura Orzecznictwa w Sądzie Najwyższym3 stawka
Redaktor Dziennika Ustaw R. P.3 stawka
Wizytator sądów i prokuratur w Centralnym Zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości3 stawka
Dyrektor zakładu wychowawczego lub poprawczego4 stawka
Kierownik Sekretariatu w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych, w Najwyższym Trybunale Narodowym, w sądach apelacyjnych i w sądach okręgowych oraz w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych5 stawka
w dziale Ministerstwa Przemysłu i Handlu
Prezes Urzędu Patentowego1 stawka
Komisarz Rządu dla Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej1 stawka
Dyrektor Głównego Urzędu Miar2 stawka
Wiceprezes Urzędu Patentowego2 stawka
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego1 stawka
Dyrektor Instytutu Geologicznego2 stawka
Wicedyrektor administracyjny w Instytutach Naukowo - Badawczych Przemysłu2 stawka
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego2 stawka
Wicedyrektor Głównego Urzędu Miar3 stawka
Naczelnik wydziału Urzędu Patentowego3 stawka
Wicedyrektor Instytutu Geologicznego3 stawka
Naczelnik wydziału, starszy inspektor Wyższego Urzędu Górniczego3 stawka
Naczelnik wydziału Instytutu Geologicznego4 stawka
Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Miar4 stawka
Naczelnik okręgowego urzędu górniczego3-4 stawka
Naczelnik Okręgowego Urzędu Miar4 stawka
Naczelnik Urzędu Probierczego w Warszawie i Krakowie4 stawka
Starszy inspektor i inspektor w Głównym Urzędzie Miar4 stawka
Inspektor w Urzędzie Probierczym w Warszawie i Krakowie4 stawka
Kierownik techniczny w Urzędzie Probierczym w Warszawie i Krakowie4 stawka
Naczelnik wydziału w Instytutach Naukowo-Badawczych Przemysłu4 stawka
Starszy radca do spraw w Głównym Urzędzie Miar5 lub 4 stawka
Starszy radca Wyższego Urzędu Górniczego4-5 stawka
Starszy inspektor okręgowego urzędu górniczego4-5 stawka
Kierownik (oddziału, samodzielnego referatu), inspektor Wyższego Urzędu

Górniczego

5 stawka
Inspektor okręgowego urzędu górniczego5 stawka
Kierownik oddziału i inspektor w Instytutach Naukowo-Badawczych Przemysłu5 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Głównym Urzędzie Miar5 stawka
Kierownik działu prac metrologicznych w Głównym Urzędzie Miar5 stawka
w dziale Ministerstwa Komunikacji
Prezes Rady Komunikacyjnej1 stawka
Główny inspektor Komunikacji1 stawka
Dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego1 stawka
Dyrektor Okręgu Dróg Wodnych2 stawka
Zastępca głównego inspektora komunikacji2 stawka
Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Hydrologiczno -Meteorologicznego2 stawka
Członek rady komunikacyjnej w Centralnym Zarządzie Ministerstwa3 stawka
Naczelnik wydziału w Państwowym Instytucie Hydrologiczno -Meteorologicznym3 stawka
Kierownik kontroli cywilnych statków powietrznych w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 stawka
Naczelnik wydziału w dyrekcjach okręgowych dróg wodnych4 stawka
Kierownik powiatowego zarządu drogowego4 stawka
Kierownik kamieniołomów5 stawka
Kierownik klinkierni5 stawka
Kierownik Państwowego Zarządu Wodnego5 stawka
w dziale Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
Wiceprezes Głównej Komisji Ziemskiej1 stawka
Dyrektor działu rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim2 stawka
Dyrektor administracyjny Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego3 stawka
Wicedyrektor działu rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim3 stawka
Sekretarz rady naukowej w Centrali Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych4 stawka
Główny administrator Państwowego Instytutu Weterynaryjnego4 stawka
Wizytator działu rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim4 stawka
Wizytator szkół w Centralnym Zarządzie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych4 stawka
Okręgowy inspektor Zakładów Chowu Koni4 stawka
Dyrektor Wojewódzkiej Lecznicy dla zwierząt5 lub 4 stawka
Naczelnik wydziału w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym5 lub 4 stawka
Naczelnik wydziału w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego5 lub 4 stawka
Kierownik Zakładu Chowu Koni5 stawka
Inspektor w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym5 stawka
Inspektor w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego5 stawka
Kierownik Stacji Ochrony Roślin w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim5 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym5 stawka
Agronom powiatowy5 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego5 stawka
Nadleśniczy w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego5 stawka
Kierownik Stacji Oceny Nasion w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim5 stawka
w dziale Ministerstwa Oświaty
Kurator okręgu szkolnego1 stawka
Dyrektor administracyjny w szkole akademickiej2 stawka
Kierownik sekretariatu w szkole akademickiej4 stawka
Naczelnik wydziału w kuratorium okręgu szkolnego4 stawka
Inspektor szkolny4 stawka
Wizytator w Centrali Ministerstwa Oświaty4 stawka
Wizytator okręgowy4 stawka
Podinspektor szkolny5 stawka
Kwestor w szkole akademickiej5 stawka
Kierownik oddziału w kuratorium okręgu szkolnego5 stawka
w dziale Ministerstwa Kultury i Sztuki
Naczelny dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków1 stawka
Dyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego w Centrali Ministerstwa Kultury i Sztuki2 stawka
Wicedyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków2 stawka
Kierownik Państwowej Pracowni Konserwatorskiej3 stawka
Dyrektor Biura Rewindykacji3 stawka
Dyrektor administracyjny akademickiej szkoły artystycznej3 stawka
Wicedyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego w Centrali Ministerstwa Kultury i Sztuki3 stawka
Konserwator w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 stawka
Konserwator na miasto st. Warszawę4 stawka
Wizytator w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 stawka
Okręgowy wizytator4 stawka
Kierownik sekretariatu w akademickiej szkole artystyczne4 stawka
Konserwator wojewódzki5 stawka
Kwestor państwowej akademickiej szkoły artystycznej5 stawka
w dziale Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
Rzecznik interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych1 stawka
Zastępca rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych2 stawka
Dyrektor Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy2 stawka
Dyrektor Ośrodka Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej2 stawka
Okręgowy inspektor pracy3 stawka
Specjalny inspektor pracy3 stawka
Wicedyrektor Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy3 stawka
Wicedyrektor Ośrodka Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej3 stawka
Naczelnik urzędu zatrudnienia3 stawka
Obwodowy inspektor pracy4 stawka
Inspektor pracy do spraw kobiet i młodocianych4 stawka
Kierownik działu we Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy4 stawka
Kierownik działu w Ośrodku Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej4 stawka
Podinspektor pracy w Centrali Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej5 stawka
Kierownik oddziału w urzędzie zatrudnienia5 stawka
Inspektor w urzędzie zatrudnienia5 stawka
Podinspektor pracy5 stawka
w dziale Ministerstwa Zdrowia
Przewodniczący Państwowej Rady Zdrowia1 stawka
Dyrektor administracyjny akademii lekarskiej2 stawka
Dyrektor Morskiego Urzędu Zdrowia2 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej3 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Państwowym Zakładzie Higieny3 stawka
Wicedyrektor Morskiego Urzędu Zdrowia3 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym4 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w szpitalach państwowych4 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Państwowym Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii4 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Państwowym Instytucie Reumatologicznym4 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym4 stawka
Wicedyrektor do spraw administracyjnych w Państwowym Instytucie Dziecka4 stawka
Kierownik działu w Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej4 stawka
Kierownik działu w Państwowym Zakładzie Higieny4 stawka
Naczelnik wydziału w Morskim Urzędzie Zdrowia4 stawka
Kierownik działu w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym5 stawka
Kierownik działu w Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii5 stawka
Kierownik działu w Państwowym Instytucie Reumatologicznym5 stawka
Kierownik działu w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym5 stawka
Kierownik działu w Państwowym Instytucie Dziecka5 stawka
Kierownik oddziału Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej5 stawka
Kierownik oddziału Państwowego Zakładu Higieny5 stawka
Kierownik oddziału w Morskim Urzędzie Zdrowia5 stawka
Inspektor w Morskim Urzędzie Zdrowia5 stawka
Kierownik oddziału w akademii lekarskiej5 stawka
W dziale Ministerstwa Odbudowy
Wiceprezes Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego1 stawka
Dyrektor biura w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego1 stawka
Wiceprezes Głównego Urzędu Pomiarów Kraju1 stawka
Dyrektor biura w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju1 stawka
Naczelny komisarz odbudowy wsi1 stawka
Dyrektor dyrekcji Pomiarów Granic Państwa w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju2 lub 1 stawka
Wicedyrektor biura w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego2 stawka
Zastępca naczelnego komisarza odbudowy wsi2 stawka
Dyrektor naczelny Biura Odbudowy Stolicy2 stawka
Dyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy2 stawka
Wicedyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy2 stawka
Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 stawka
Naczelnik inspektoratu kontroli w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 stawka
Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju3 stawka
Sekretarz generalny Biura Odbudowy Stolicy3 stawka
Zastępca dyrektora Naczelnego Biura Odbudowy Stolicy3 stawka
Dyrektor Dyrekcji Planowania w Biurze Odbudowy Stolicy3 stawka
Dyrektor dyrekcji odbudowy3 stawka
Wicedyrektor dyrekcji odbudowy3 stawka
Naczelnik pracowni w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 stawka
Starszy inspektor kontroli wewnętrznej w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 stawka
Starszy inspektor kontroli wewnętrznej w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju3 stawka
Starszy radca do spraw … w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 lub 3 stawka
Starszy radca do spraw … w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 lub 3 stawka
Starszy radca do spraw … w Biurze Odbudowy Stolicy4 lub 3 stawka
Starszy radca do spraw … w dyrekcji odbudowy4 lub 3 stawka
Kierownik samodzielnego referatu w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 stawka
Inspektor w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 stawka
Inspektor w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 stawka
Kierownik samodzielnego referatu (pracowni) w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 stawka
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 stawka
Wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 stawka
Naczelnik wydziału w Biurze Odbudowy Stolicy4 stawka
Naczelnik wydziału w dyrekcji odbudowy4 stawka
Starszy inspektor w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 stawka
Kierownik oddziału (pracowni) Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego5 stawka
Kierownik oddziału (pracowni) w Biurze Odbudowy Stolicy5 stawka
Inspektor w Biurze Odbudowy Stolicy5 stawka
Inspektor w Dyrekcji Odbudowy5 stawka
Inspektor w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego5 stawka
Kierownik oddziału w Dyrekcji Odbudowy5 stawka
Kierownik Powiatowego Referatu Odbudowy (architekt powiatowy)5 stawka
Kierownik Powiatowego Referatu Pomiarów (mierniczy powiatowy)5 stawka
W dziale Ministerstwa Żeglugi
Naczelny dyrektor urzędu morskiego1 stawka
Wicedyrektor w urzędzie morskim wzgl. dyrektor działu w urzędzie morskim2 stawka
Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego2 stawka
Dyrektor Państwowego Centrum Wychowania Morskiego2 stawka
Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej3 lub 2 stawka
Dyrektor Państwowego Liceum Budownictwa Okrętowego3 lub 2 stawka
Dyrektor morskiego urzędu rybackiego3 stawka
Wicedyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego3 stawka
Kapitan portu I-ej klasy3 stawka
Naczelnik wydziału w urzędzie morskim4 stawka
Naczelnik wydziału w morskim urzędzie rybackim4 stawka
Naczelnik wydziału w Morskim Instytucie Rybackim4 stawka
Kierownik ekspozytury w Morskim Instytucie Rybackim4 stawka
Inspektor administracyjny w Państwowej Szkole Morskiej4 stawka
Inspektor administracyjny w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego4 stawka
Inspektor w urzędzie morskim5 stawka
Kierownik oddziału w urzędzie morskim5 stawka
Inspektor w morskim urzędzie rybackim5 stawka
Inspektor w Morskim Instytucie Rybackim5 stawka
Inspektor administracyjny w Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego5 stawka
Inspektor nabrzeży5 stawka
Kierownik ekspozytury w morskim urzędzie rybackim5 stawka
Kapitan portu II-ej klasy5 stawka
Szef flotylli Państwowego Centrum Wychowania Morskiego5 stawka
Szef flotylli połowów próbnych w Morskim Instytucie Rybackim5 stawka
W dziale Ministerstwa Leśnictwa
Przewodniczący Państwowej Rady Leśnictwa1 stawka
Zastępca przewodniczącego Państwowej Rady Leśnictwa2 stawka

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Przewodniczący i zastępcy przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich
Prezydent miasta Łodzi1 stawka
Wiceprezydent m. st. Warszawy2 stawka
Prezydent miasta liczącego ponad 100.000 mieszkańców (z wyjątkiem Prezydenta m. st. Warszawy i m. Łodzi)2 stawka
Wiceprezydent m. Łodzi2 stawka
Wiceprezydent miasta liczącego ponad 100.000 mieszkańców (z wyjątkiem Wiceprezydenta m. st. Warszawy i m. Łodzi)3 stawka
Prezydent miasta liczącego do 100.000 mieszkańców3 stawka
Wiceprezydent miasta liczącego do 100.000 mieszkańców4 stawka
Burmistrz miasta liczącego ponad 15.000 mieszkańców4 stawka
Wiceburmistrz miasta liczącego ponad 15.000 mieszkańców5 stawka
Burmistrz miasta liczącego od 5.000 do 15.000 mieszkańców5 stawka
Pracownicy samorządowi w m. st. Warszawie i m. Łodzi
Naczelnik wydziału i kierownik równorzędnej jednostki organizacyjnej3 stawka
Starosta grodzki3 stawka
Zastępca naczelnika wydziału i zastępca kierownika równorzędnej jednostki organizacyjnej4 stawka
Kierownik oddziału i kierownik równorzędnego samodzielnego referatu4 stawka
Inspektor4 stawka
Wicestarosta grodzki5 stawka
Urzędnik stanu cywilnego5 stawka
Kierownik wieloosobowego referatu w wydziałach i bezpośrednio podległy służbowo staroście w starostwie grodzkim5 stawka
W wojewódzkich związkach samorządu terytorialnego
Kierownik biura prezydium Miejskiej Rady Narodowej w m. st. Warszawie i w m. Łodzi4 stawka
Kierownik biura prezydium wojewódzkiej rady narodowej4 stawka
Kierownik oddziału samorządowego poznańskiego wojewódzkiego związku samorządowego4 stawka
Kierownik oddziału samorządowego pomorskiego wojewódzkiego związku samorządowego4 stawka
Kierownik oddziału w biurze prezydium wojewódzkiej rady narodowej5 stawka
Kierownik wieloosobowego referatu w oddziale samorządowym poznańskiego wojewódzkiego związku samorządowego5 stawka
Kierownik wieloosobowego referatu w oddziale samorządowym pomorskiego wojewódzkiego związku samorządowego5 stawka
Inspektor5 stawka
W miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców
Kierownik biura prezydium miejskiej rady narodowej4 stawka
Naczelnik wydziału i kierownik równorzędnej jednostki organizacyjnej4 stawka
Kierownik oddziału i kierownik równorzędnego samodzielnego referatu bezpośrednio podległy służbowo naczelnikowi wydziału5 stawka
Urzędnik stanu cywilnego5 stawka
Inspektor5 stawka
W innych miastach liczących ponad 25.000 mieszkańców oraz w pozostałych miastach wydzielonych
Kierownik biura prezydium miejskiej rady narodowej5 stawka
Kierownik oddziału bezpośrednio podległy służbowo prezydentowi wzgl. wiceprezydentowi miasta oraz kierownik równorzędnej jednostki organizacyjnej5 stawka
Inspektor5 stawka
W innych miastach liczących ponad 15.000 mieszkańców
Sekretarz zarządu miejskiego5 stawka
W powiatowych związkach samorządowych
Sekretarz prezydium powiatowej rady Narodowej5 stawka
Kierownik działu samorządowego w starostwie (sekretarz wydziału powiatowego)5 stawka
Inspektor prezydium powiatowej rady narodowej5 stawka
Inspektor samorządu gminnego5 stawka
W samorządowych zakładach wychowawczych i opiekuńczych
Kierownik zakładu wychowawczego i opiekuńczego liczącego ponad 100 pensjonariuszów5 stawka
W samorządowych bibliotekach publicznych wojewódzkich oraz w samorządowych bibliotekach miejskich liczących ponad 50.000 tomów
Dyrektor biblioteki publicznej m. st. Warszawy3 stawka
Dyrektor lub kierownik biblioteki wojewódzkiej i miejskiej w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców4 stawka
Wicedyrektor biblioteki publicznej m. st. Warszawy4 stawka
Wicedyrektor lub zastępca kierownika biblioteki wojewódzkiej i miejskiej w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców5 stawka
Kierownik oddziału (działu) w bibliotece publicznej m. st. Warszawy5 stawka
Kierownik oddziału (działu) w bibliotece wojewódzkiej i bibliotece miejskiej w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców5 stawka

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 12

W Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej

Stawka a

Kierownik referatu

Radca

Referent kontroli wewnętrznej

Stawka b

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Kierownik biblioteki

Stawka c

Kierownik hali maszyn

Skarbnik (kasjer)

Intendent

W Kancelarii Rady Państwa

Stawka a

Kierownik referatu

Radca

Referent kontroli wewnętrznej

Stawka b

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Kierownik biblioteki.

Stawka c

Kierownik hali maszyn

Skarbnik (kasjer)

Intendent

W Kancelarii Sejmu Ustawodawczego

Stawka a

Redaktor Diariusza

Redaktor sprawozdań parlamentarnych

Radca

Sekretarz komisji sejmowej

Bibliotekarz

Kierownik referatu

Stawka b

Kierownik ekspedycji

Sekretarz wicemarszałka

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kierownik centrali telefonicznej

Kierownik hali maszyn

Sekretarz szefa kancelarii

Skarbnik (kasjer)

Stawka d

Starszy woźny sejmowy

Strażnik Straży Marszałkowskiej

W Biurze Kontroli przy Radzie Państwa

Stawka a

Kierownik sekretariatu Dyrektora Biura Kontroli

Kierownik referatu

Radca

Referent inspekcyjny samodzielnie wykonywający swą pracę

Stawka b

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie wykonywający swą pracę

Kierownik kancelarii ogólnej

Rachmistrz samodzielnie wykonywający swą pracę

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Intendent

W Prezydium Rady Ministrów i Centralnym Urzędzie Planowania oraz w centralnych zarządach ministerstw i Likwidaturze Agend Ministra Aprowizacji

Stawka a

Kierownik referatu

Radca

Samodzielny referent inspekcji kontroli wewnętrznej

Stawka b

Sekretarz Prezesa Rady Ministrów

Sekretarz Wiceprezesa Rady Ministrów

Sekretarz ministra - Prezesa Centralnego Urzędu Planowania

Sekretarz podsekretarza stanu - Wiceprezesa Centralnego Urzędu Planowania

Kierownik kancelarii głównej

Kierownik biblioteki

Kierownik rachuby

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Skarbnik (kasjer)

Kierownik hali maszyn

Intendent

Kierownik kolumny samochodowej

a ponadto:

W dziale Prezydium Rady Ministrów

Stawka a

Inżynier w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy

Stawka b

Kontroler rachunkowy w Prezydium Rady Ministrów

Kierownik kancelarii w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy

Kierownik rachuby w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Skarbnik (kasjer) w Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy

W Centralnym Urzędzie Planowania oraz w urzędach i instytucjach podległych i związanych z Centralnym Urzędem Planowania

Stawka a

Radca, statystyk matematyczny, kartograf w Głównym Urzędzie Statystycznym

Radca w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne C.U.P.)

Radca w Głównym Urzędzie Statystycznym

Stawka b

Referendarz względnie podreferendarz w Głównym Urzędzie Statystycznym

Kierownik rachuby w Głównym Urzędzie Statystycznym

Referendarz względnie podreferendarz w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne C.U.P.) samodzielnie referujący sprawy

Kierownik kancelarii ogólnej w Głównym Urzędzie Statystycznym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Głównym Urzędzie Statystycznym

Kontroler rachunkowy w Centralnym Urzędzie Planowania

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kierownik kancelarii głównej w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne C.U.P.)

Kierownik rachuby w Wojewódzkim Urzędzie Planowania (Biuro Regionalne C.U.P.)

Skarbnik (kasjer) w Głównym Urzędzie Statystycznym

Kierownik hali maszyn w Głównym Urzędzie Statystycznym

Intendent w Głównym Urzędzie Statystycznym

W Głównym Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk.

Stawka a

Starszy cenzor nocny

Kierownik rachuby

Radca

Stawka b

Starszy cenzor dzienny

Cenzor nocny

Referendarz p.o. cenzora nocnego

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Kierownik kancelarii ogólnej pobierający uposażenie zasadnicze co najmniej VIII grupy

Intendent pobierający uposażenie zasadnicze co najmniej VII grupy

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Cenzor dzienny

Referendarz samodzielnie referujący sprawy

Statystyk

Kierownik kancelarii ogólnej pobierający uposażenie zasadnicze VIII lub IX grupy

Intendent pobierający uposażenie zasadnicze VIII lub IX grupy

Kierownik hali maszyn

Bibliotekarz

Starszy rachmistrz

Kasjer (skarbnik)

Stawka d

Starsza maszynistka

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Stenotypistka

Archiwista

Kreślarz

Starszy rejestrator

W Wojewódzkich Urzędach Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk.

Stawka a

Starszy cenzor nocny

Stawka b

Starszy cenzor dzienny

Cenzor nocny

Referendarz p.o. cenzora nocnego

Kontroler drukarń

Kontroler terenowy pobierający uposażenie zasadnicze co najmniej VII grupy

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Cenzor dzienny

Referendarz samodzielnie referujący sprawy

Kierownik Kancelarii Ogólnej

Kontroler terenowy pobierający uposażenie zasadnicze VIII lub IX grupy

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Stawka d

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Stenotypistka

Starsza maszynistka

Sekretarz

W Grodzkich Urzędach Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk.

Stawka b

Cenzor nocny

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Cenzor dzienny

Stawka d

Referendarz samodzielnie referujący sprawy.

W Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Komenda Główna

Stawka a

Radca do spraw prawnych

Starszy instruktor

Inżynier do spraw nadzoru

Kierownik pracowni malarskiej

Starszy lektor - starszy wykładowca

Starszy referent samodzielnie referujący sprawy

Kierownik rachuby (starszy księgowy wykwalifikowany)

Kierownik ośrodka szkoleniowego

Teatrolog

Muzykolog

Redaktor tekstów świetlicowych

Stawka b

Kapelmistrz

Lektor - wykładowca

Kierownik świetlicy

Rewident - cenzurant

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Zastępca kapelmistrza

Kierownik bazy filmowej

Statystyk

Skarbnik (kasjer).

Referent samodzielnie referujący sprawy

Instruktor

Intendent

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Kierownik kancelarii ogólnej

Dowódca Drużyny Ochrony i Komendant Bloku

W Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" komendy wojewódzkie i komendy powiatowe

Stawka a

Radca do spraw prawnych

Stawka b

Kapelmistrz

Inżynier do spraw nadzoru

Starszy lektor - starszy wykładowca

Starszy instruktor

Kierownik referatu w komendzie wojewódzkiej "SP"

Kierownik ośrodka szkoleniowego

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kierownik świetlicy

Lektor - wykładowca

Instruktor oświatowy

Instruktor wychowania fizycznego

Instruktor kulturalno - wychowawczy

Instruktor przysposobienia wojskowego kobiet

Rewident - cenzurant

Stawka d

Statystyk

Skarbnik (kasjer)

Referent samodzielnie referujący sprawy zatrudnienia młodzieży w przysposobieniu zawodowym

Referent samodzielnie referujący sprawy odroczeń od powszechnego obowiązku przysposobienia zawodowego

Referent samodzielnie referujący sprawy zaopatrzenia gospodarki poszczególnych działów

Referent samodzielnie rozpracowujący plany operacyjne na podstawie wytycznych Komendy Głównej, w związku z formowaniem brygad młodzieżowych

Referent samodzielnie referujący sprawy personalne pracowników kontraktowych

Referent samodzielnie opracowujący rozkazy organizacyjne

Referent samodzielnie prowadzący ocenę i kwalifikację sprzętu do wyszkolenia specjalnego

Intendent

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Mechanik okrętowy

Dowódca Drużyny Ochrony i Komendant Bloku

Bosman jachtu albo przystani

W Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej i w urzędach i instytucjach podległych

Stawka a

Radca w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Instruktor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Zastępca Kierownika Wojew. Ośrodka Kultury Fizycznej

Kierownik Ośrodka Specjalnego

Kierownik Stadionu Sportowego w Warszawie

Cenzor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Lekarz w urzędach i instytucjach podległych

Kierownik wyszkolenia w urzędach i instytucjach podległych

Stawka b

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Referendarz samodzielnie referujący sprawy w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Instruktor w Wojew. Urzędzie Kultury Fizycznej

Instruktor w Centrum Wyszkolenia w Złocińcu

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Kultury Fizycznej

Kierownik referatu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury Fizycznej

Kierownik rachuby w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Fotoreporter w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Tłumacz w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Technik w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Kierownik kancelarii ogólnej w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w urzędach i instytucjach podległych

Nauczyciel muzyki i śpiewu w urzędach i instytucjach podległych

Administrator budynków i urządzeń w urzędach i instytucjach podległych

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Fototechnik w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Płatnik w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej oraz w urzędach i instytucjach podległych

Bibliotekarz w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej

Kierownik świetlicy w urzędach i instytucjach podległych

Referendarz względnie podreferendarz w urzędach i instytucjach podległych samodzielnie referujący sprawy wychowania fizycznego

Referendarz względnie podreferendarz w urzędach i instytucjach podległych samodzielnie referujący sprawy oświatowe

Referendarz względnie podreferendarz w urzędach i instytucjach podległych samodzielnie referujący sprawy sprzętu sportowego

Referendarz względnie podreferendarz w urzędach i instytucjach podległych samodzielnie referujący sprawy organizacyjne

Referendarz względnie podreferendarz w urzędach i instytucjach podległych samodzielnie referujący sprawy administracyjne

Referendarz względnie podreferendarz w urzędach i instytucjach podległych samodzielnie referujący sprawy personalne

Inspektor powiatowy (miejski) kultury fizycznej w Naczelnej Radzie do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

Stawka b

Kierownik rachuby

W dziale Ministerstwa Administracji Publicznej

Stawka b

W wydziale ogólnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osobowo-prawne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy szkoleniowe

Kierownik Biura Komisji Lokalowej

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale budżetowo-gospodarczym w urzędzie wojewódzkim

Kierownik rachuby

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy budżetowe

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale administracyjnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy karno-administracyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólno-prawne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy stanu cywilnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy porządku i bezpieczeństwa

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ewidencji ludności

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólno-administracyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy urzędów stanu cywilnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy obywatelstwa

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy graniczne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy wywłaszczeniowe

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale samorządowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacji samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osobowe samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy finansowe samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy preliminarza budżetowego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy przedsiębiorstw i zakładów samorządu

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale społeczno-politycznym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ekonomiczno-polityczne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy narodowościowo-wyznaniowe

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale wojskowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacji "Służba Polsce"

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy mobilizacyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy tajne wojskowe

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W starostwie powiatowym

Kierownik referatu

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

W wydziale ogólnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy statystyczno-sprawozdawcze

Kierownik biblioteki w urzędzie wojewódzkim

Kierownik kancelarii ogólnej w urzędzie wojewódzkim

Sekretarz wojewody

W wydziale budżetowo-gospodarczym w urzędzie wojewódzkim

Likwidator płac

Likwidator rachunkowy

Kontroler rachunkowy

Kasjer główny w urzędzie wojewódzkim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ubezpieczalni społecznej

Intendent

Kierownik kolumny samochodowej

Podreferendarz prowadzący składnicę dowodów rachunkowo-kasowych

W wydziale administracyjnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy zmiany i ustalania nazwisk i imion

W wydziale samorządowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy wykonania budżetu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy majątku samorządowego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy administracyjno-organizacyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy pracy i płacy

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy inwestycji i planowania

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy subwencji

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy statystyki

Kasjer

W wydziale społeczno-politycznym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólno-polityczne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy społeczno-polityczne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy stowarzyszeń i związków

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy pożarnictwa

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy widowisk

W wydziale wojskowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy poboru ludzi

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy poboru koni

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy W.F. i P.W

W dziale Ministerstwa Ziem Odzyskanych

Stawka a

Lekarz w oddziale wojewódzkim Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Kierownik referatu osiedleńczego w starostwie powiatowym

Kierownik Punktu Etapowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Radca samodzielnie załatwiający sprawy w Okręgowych Urzędach Likwidacyjnych

Kierownik działu w Okręgowych Urzędach Likwidacyjnych

W urzędach likwidacyjnych

Stawka b

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy w Okręgowych Urzędach Likwidacyjnych

Kierownik referatu w Rejonowych Urzędach Likwidacyjnych

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Rejonowych Urzędach Likwidacyjnych

Skarbnik w Rejonowych Urzędach Likwidacyjnych

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka b

W wydziale ogólnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólno-organizacyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacyjne

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale osobowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osobowo-prawne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy szkoleniowe

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale budżetowo-gospodarczym w urzędzie wojewódzkim

Kierownik rachuby

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Kierownik Biura Komisji Lokalowej (wojewódzkiej)

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale administracyjno-prawnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy karno-administracyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólno-administracyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy stanu cywilnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ewidencji ludności

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy obywatelstwa

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólno-prawne

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale samorządowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacji samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osobowe samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy finansowe samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy preliminarza budżetowego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy przedsiębiorstw i zakładów samorządu

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale społeczno-politycznym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ekonomiczno-polityczne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy narodowościowo-wyznaniowe

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale wojskowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacji "Służba Polsce"

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy mobilizacyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy tajne wojskowe

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale osiedleńczym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy odwołań, dotyczących osadnictwa rolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy odwołań, dotyczących osadnictwa nierolniczego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osadnictwa rolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osadnictwa nierolnego

Delegat akcji uwłaszczenia rolnego

Delegat akcji uwłaszczenia nierolnego

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale inspekcji w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólne inspekcyjne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy kontroli finansowo-gospodarczej

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy kontroli administracji publicznej

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W starostwie powiatowym

Kierownik referatu

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym

Radca do spraw prawnych w wojewódzkim oddziale

Samodzielny księgowy wykwalifikowany - w wojewódzkim oddziale

Kierownik bazy samochodowej

Intendent w wojewódzkim oddziale

Referent w wojewódzkim oddziale samodzielnie referujący sprawy gospodarcze

Referent w wojewódzkim oddziale samodzielnie referujący sprawy statystyczne

Referent w wojewódzkim oddziale samodzielnie referujący sprawy zdrowia

Referent w wojewódzkim oddziale samodzielnie referujący sprawy zaopatrzenia

Referent w wojewódzkim oddziale samodzielnie referujący sprawy transportowe

Kierownik referatu personalnego w wojewódzkim oddziale

Kierownik rachuby w centrali

Kontroler rachunkowy w centrali

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

W urzędach likwidacyjnych

Kierownik kancelarii ogólnej w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym

Intendent w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym

Kasjer w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym

Zastępca kierownika referatu w Rejonowym Urzędzie Likwidacyjnym

W wydziale ogólnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy statystyczne

Sekretarz wojewody

Kierownik kancelarii głównej w urzędzie wojewódzkim

Kierownik biblioteki w urzędzie wojewódzkim

W wydziale osobowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy obsady stanowisk samorządowych

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy sprawozdań statystycznych

W wydziale budżetowo-gospodarczym w urzędzie wojewódzkim

Kasjer główny w urzędzie wojewódzkim

Kontroler rachunkowy

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ubezpieczalni społecznej

Podreferendarz prowadzący składnicę dowodów rachunkowo-kasowych

Intendent

Kierownik kolumny samochodowej

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy likwidacji płac

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy likwidacji rachunków

W wydziale administracyjno-prawnym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy pożarnictwa

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy zmiany nazwisk i imion

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy wodno-prawne

W wydziale samorządowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy wykonania budżetu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy majątku samorządowego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy płacy i pracy

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy statystyki

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy inwestycji i planowania

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy subwencji

Kasjer

W wydziale społeczno-politycznym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólne

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy stowarzyszeń i związków

W wydziale wojskowym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy poboru ludzi

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy poboru koni

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy W.F. i P.W.

W wydziale osiedleńczym w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz przewodniczący komisji klasyfikacyjno-szacunkowej

Radca, referendarz względnie podreferendarz przewodniczący komisji osadnictwa rolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz przewodniczący komisji osadnictwa nierolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy lokalowo-kwaterunkowe

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy szacunku mienia repatrianckiego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osadnictwa wojskowego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osadnictwa grupowego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy opieki nad osadnikami

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy statystyczne

W wydziale inspekcji w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy kontroli akcji osiedleńczej

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy kontroli akcji likwidacyjnej

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organów wykonawczych samorządu

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy związków komunalnych, przedsiębiorstw i zakładów komunalnych

W państwowym urzędzie repatriacyjnym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w powiatowym oddziale na ziemiach dawnych

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w punkcie etapowym specjalnym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w punkcie etapowym

Referent samodzielnie referujący sprawy transportowe w oddziale powiatowym

Referent samodzielnie referujący sprawy transportowe w punkcie etapowym specjalnym

Intendent punktu etapowego specjalnego

Intendent punktu etapowego

Stawka d

Kontroler w służbie zewnętrznej w Rejonowym Urzędzie Likwidacyjnym

W dziale Ministerstwa Skarbu

W Prokuratorii Generalnej, Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej, Państwowym Zakładzie Emerytalnym i Mennicy Państwowej

Stawka a

Kierownik referatu

Starszy radca

Radca

Referendarz w Prokuratorii Generalnej

Stawka b

Kierownik rachuby

Kierownik biblioteki

Aplikant

Referendarz samodzielnie referujący sprawy

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kasjer

Kierownik kancelarii ogólnej

Kierownik hali maszyn

Intendent

W izbach skarbowych, dyrekcjach ceł, okręgowych urzędach likwidacyjnych oraz okręgowych inspektoratach ochrony skarbowej

Stawka a

Rzecznik dyscyplinarny

Radca samodzielnie załatwiający ważniejsze sprawy należące do zakresu działania władz skarbowych II inst.

Stawka b

Kierownik rachuby

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie załatwiający sprawy należące do zakresu działania władz skarbowych II instancji

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kierownik kancelarii ogólnej

Intendent

Skarbnik (kasjer) w Okręgowych Urzędach Likwidacyjnych

w urzędach skarbowych, akcyzowych, rewizyjnych, celnych, rejonowych inspektoratach ochrony skarbowej i rejonowych urzędach likwidacyjnych

Stawka a

Kierownik działu

Buchalter rewident

Stawka b

Kierownik referatu

Samodzielny księgowy

Skarbnik

Kierownik rejonu kontroli akcyzowej

Kierownik oddziału urzędu celnego

Kierownik podurzędu celnego

Naczelnik urzędu celnego III klasy

Super-rewident

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Zastępca kierownika referatu

Księgowy wykwalifikowany

Kasjer

Kierownik stałego nadzoru kontroli akcyzowej

Stawka d

Urzędnik rejonu kontroli akcyzowej

Urzędnik stałego nadzoru kontroli akcyzowej

Rewident

Rewident-dochodźca

Kontroler w służbie zewnętrznej w Rejonowym Urzędzie Likwidacyjnym

W Likwidaturze Agend Ministra Aprowizacji

Stawka b

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy rozliczeń z instytucjami gospodarczymi w wojewódzkim wydziale aprowizacji

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy rozliczeń z rozdziału kart zaopatrzenia w wojewódzkim wydziale aprowizacji

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy rozliczeń z rozdziału towarów w wojewódzkim wydziale aprowizacji

Kierownik referatu aprowizacji w I-ej instancji

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy rozliczeń z instytucjami gospodarczymi w referacie aprowizacji w I-ej instancji

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy rozliczeń z rozdziału towarów w Referacie aprowizacji w I-ej instancji

W dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stawka a

Członek Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Kierownik sekretariatu w sądach grodzkich i w sądach pracy

Stawka b

Starszy sekretarz sądowy oraz sekretarz sądowy

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Pomocnik sekretarza sądowego - o ile pełni funkcję zastępcy sekretarza

Starszy rejestrator sądowy - o ile pełni funkcję zastępcy sekretarza

Stawka d

Woźny sądowy, odpowiadający warunkom przewidzianym w § 169 Regulaminu Sądowego Ogólnego

W dziale Ministerstwa Przemysłu i Handlu

Stawka a

Inspektor w okręgowym urzędzie miar

Inspektor w Państwowym Instytucie Geologicznym

Radca do spraw technicznych i prawnych w Urzędzie Patentowym

Kierownik referatu w Głównym Urzędzie Miar

Kierownik referatu w Państwowym Urzędzie Geologicznym

Radca w Głównym Urzędzie Miar

Radca w Państwowym Instytucie Geologicznym

Radca w Urzędzie Probierczym

Kierownik rachuby w Urzędzie Probierczym

Starszy inspektor i inspektor w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach

Kierownik oddziału w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach

Starszy inspektor i inspektor w Wyższym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Kierownik oddziału w Wyższym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Kierownik referatu w instytutach naukowo-badawczych przemysłu

Stawka b

Inspektor w okręgowym urzędzie górniczym

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy w Urzędzie Patentowym

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy w Państwowym Instytucie Geologicznym

Referendarz samodzielnie referujący sprawy w Głównym Urzędzie Miar

Starszy kontroler probierczy w Urzędzie Probierczym

Samodzielny wykwalifikowany księgowy w Urzędzie Probierczym

Referendarz samodzielnie referujący sprawy w Urzędzie Probierczym

Radca względnie referendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy ogólno-administracyjne

Radca względnie referendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji przemysłowej

Radca względnie referendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji rzemieślniczej

Radca względnie referendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji handlowej

Radca względnie referendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji technicznej

Kierownik rachuby w okręgowym urzędzie miar

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w instytutach naukowo-badawczych przemysłu

Kierownik obwodowego urzędu miar

Kierownik oddziału w okręgowym urzędzie miar

Radca, kierownik rachuby, referendarz pobierający uposażenie VII - VI

grupy w Wyższym Urzędzie Górniczym

Młodszy inspektor w wyższym i okręgowym urzędzie górniczym

Starszy kontroler w okręgowym urzędzie górniczym

Kierownik referatu przemysłu i handlu w starostwie

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Skarbnik (kasjer) w instytutach naukowo-badawczych przemysłu

Intendent w instytutach naukowo-badawczych przemysłu

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy w Głównym Urzędzie Miar

Kontroler probierczy w Urzędzie Probierczym

Probierz w Urzędzie Probierczym

Cechowniczy w Urzędzie Probierczym

Podreferendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy ogólno-administracyjne

Podreferendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji przemysłowej

Podreferendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji rzemieślniczej

Podreferendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji handlowej

Podreferendarz w wydziale przemysłu i handlu w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy administracji technicznej

Starszy laborant w okręgowym i obwodowym urzędzie miar

Technik w okręgowym i obwodowym urzędzie miar

Starszy legalizator w okręgowym i obwodowym urzędzie miar

Referendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji przemysłowej

Referendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji rzemieślniczej

Referendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji handlowej

Referendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji technicznej

Referendarz pobierający uposażenie VIII grupy, skarbnik, (kasjer), kierownik kancelarii ogólnej, intendent

Stawka d

Podreferendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji przemysłowej

Podreferendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji rzemieślniczej

Podreferendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji handlowej

Podreferendarz w referacie przemysłu i handlu w starostwie samodzielnie referujący sprawy administracji technicznej

W dziale Ministerstwa Komunikacji

Stawka a

Dyrektor Państwowej Szkoły Żeglugi Śródlądowej

Radca w Centrali Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego

Kierownik Szkoły Szybownictwa

Kierownik Szkoły Silnikowej

Kierownik obserwatorium meteorologicznego

Kierownik obserwatorium (stacji synoptycznej)

Kierownik okręgowych biur pogody

Kierownik doświadczalnych stacji hydrologicznych

Zastępca kierownika powiatowego zarządu drogowego

Rzeczoznawca kontroli cywilnych statków powietrznych w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Stawka b

Kierownik biblioteki w Centrali Państwowego Instytutu Hydrologiczno Meteorologicznego

Radca w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy prawne, organizacyjne, wojskowe, turystyczne lub osobowe

Radca - inżynier w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Radca - technik w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Zastępca Kierownika Państwowego Zarządu Wodnego

Kierownik portu rzecznego

Referendarz - inżynier w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Samodzielny wykwalifikowany księgowy w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Kontroler ruchu drogowego w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Instruktor w Szkole Szybownictwa, Silnikowej lub w Państwowej Szkole Żeglugi Śródlądowej

Kierownik wyszkolenia w Szkole Szybownictwa, Silnikowej lub w Szkole Żeglugi Śródlądowej

Kierownik warsztatów szkolnych w lotnictwie (szkoły szybownictwa i silnikowe)

Wychowawca polityczny w szkole szybownictwa, silnikowej lub w Szkole Żeglugi Śródlądowej

Zawiadowca portu lotniczego

Radca - inżynier w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Radca - technik w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Referendarz - inżynier w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Radca samodzielnie referujący sprawy prawne, organizacyjne, wojskowe, osobowe w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Samodzielny wykwalifikowany księgowy w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Referendarz - inżynier w Państwowym Zarządzie Wodnym lub w powiatowym zarządzie drogowym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Centralnym Zarządzie Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego

Radca w wojewódzkim oddziale Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy w Centrali Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego

Radiotelegrafista obsługujący aparaty radiokomunikacyjne w państwowej służbie hydrologiczno - meteorologicznej

Radiotechnik obsługujący centralę: główną, okręgowe lub na stacjach zbiorczych w państwowej służbie hydrologiczno - meteorologicznej

Mechanik warsztatów mechaniki precyzyjnej i zwykłej w państwowej służbie hydrologiczno - meteorologicznej

Mechanik w szkole szybownictwa lub w szkole silnikowej

Technik meteorologiczny i hydrograficzny przeprowadzający pomiary w państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej

Laborant laboratoriów specjalnych w państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kierownik centrali telefonicznej w Centralnym Zarządzie Ministerstwa

Kierownik radiostacji odbiorczej w państwowej służbie hydrologiczno - meteorologicznej

Referendarz względnie podreferendarz w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim samodzielnie referujący sprawy turystyki lub wojskowe

Referendarz - technik względnie podreferendarz-technik w wydziale komunikacyjnym w urzędzie wojewódzkim

Referendarz względnie podreferendarz w powiatowym zarządzie drogowym samodzielnie referujący sprawy prawne, organizacyjne lub personalne

Referendarz względnie podreferendarz techniczny w powiatowym zarządzie drogowym

Referendarz - technik względnie podreferendarz-technik w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Referendarz względnie podreferendarz w Państwowym Zarządzie Wodnym samodzielnie referujący sprawy prawne, organizacyjne lub personalne

Referendarz względnie podreferendarz techniczny w Państwowym Zarządzie Wodnym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w powiatowym zarządzie drogowym lub w Państwowym Zarządzie Wodnym

Samodzielny wykwalifikowany księgowy w II i I instancji państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy sprawozdań, statystyczne lub sprawy osad w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy płac lub sprawy preliminowania budżetu w dyrekcji okręgowej dróg wodnych

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy motoryzacyjno - komunikacyjne w starostwie

Obserwator meteorologiczny w państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej opracowujący samodzielnie sprawy prognozy pogody

Hydrolog - kartograf w państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej opracowujący samodzielnie sprawy hydrologiczne.

Synoptyk radiotechnik pracujący samodzielnie w zakresie synoptyki i radiotechniki w państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy w zakresie hydrologii i meteorologii w II i I instancji służby hydrologiczno-meteorologicznej

Stawka d

Starszy nadzorca względnie nadzorca dróg i mostów w powiatowym zarządzie drogowym

Starszy nadzorca względnie nadzorca dróg wodnych i sieci telefonicznej przy drogach wodnych w Państwowym Zarządzie Wodnym

Kapitan statku, pogłębiarki, prądówki w Państwowym Zarządzie Wodnym

Nadzorca mostów w Państwowym Zarządzie Wodnym

Zawiadowca lotniska

W dziale Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

Stawka a

Powiatowy lekarz weterynarii

Kierownik referatu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym

Kierownik referatu w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Ordynator (asystent) w wojewódzkiej lecznicy dla zwierząt

Kierownik powiatowej lecznicy dla zwierząt

Powiatowy inspektor oświaty rolniczej

Rejonowy kierownik robót wodno - melioracyjnych

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym i Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Zastępca kierownika zakładu chowu koni

Lekarz weterynarii w zakładzie chowu koni

Stawka b

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Radca do spraw prawnych w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ekonomiczne w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy produkcji roślinnej w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy produkcji zwierzęcej w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy oświaty rolniczej w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Kierownik rejonowej lecznicy dla zwierząt

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy planowania, oceny nasion, weterynarii, melioracyjne w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Zastępca agronoma powiatowego

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ochrony roślin w wydziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy rybackie w wydziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy organizacji rolnictwa w dziale rolnictwa i reform rolnych w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Kierownik kancelarii ogólnej w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym i Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Intendent w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym

Intendent w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy produkcji roślinnej w referacie rolnictwa i reform rolnych w I instancji

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy produkcji zwierzęcej w referacie rolnictwa i reform rolnych w I instancji

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ekonomiczne w referacie rolnictwa i reform rolnych w I instancji

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy planowania, ochrony roślin, weterynarii, melioracyjne w referacie rolnictwa i reform rolnych w I instancji

W dziale Ministerstwa Oświaty.

Stawka b

Kierownik sekretariatu w instytucie naukowo - badawczym, w wyższej szkole zawodowej, w zakładzie naukowo - badawczym, w bibliotece naukowej lub w archiwum

Instruktor w kuratorium okręgu szkolnego lub w inspektoracie szkolnym

Kierownik rachuby w kuratorium okręgu szkolnego

Kierownik biblioteki w kuratorium okręgu szkolnego

Radca prawny w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz spełniający funkcje kierownika referatu dyscyplinarnego w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względne podreferendarz spełniający funkcje kierownika referatu ewidencyjno-statystycznego w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz spełniający funkcje kierownika referatu budowlanego w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz spełniający funkcje kierownika referatu doskonalenia kadr pedagogicznych w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy normatywne w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ogólne w kuratorium okręgu szkolnego i w szkole akademickiej

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy budżetowe i organizacyjne w kuratorium okręgu szkolnego i w szkole akademickiej

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy orzeczeń administracyjnych w toku instancji w kuratorium okręgu szkolnego

Radca, referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy wymiaru uposażeń i ruchu służbowego personelu w kuratorium okręgu szkolnego i w szkole akademickiej

Radca, referendarz względnie podreferendarz spełniający funkcję inspektora finansowego w kuratorium okręgu szkolnego

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w kuratorium okręgu szkolnego w szkole akademickiej, w instytucie i zakładzie naukowo - badawczym, w bibliotece naukowej lub archiwum

Intendent w kuratorium okręgu szkolnego, w szkole akademickiej, w zakładzie i instytucie naukowo - badawczym, w bibliotece naukowej lub archiwum

Stawka c

Kierownik rachuby w wyższej szkole zawodowej

Sekretarz inspektoratu szkolnego oraz sekretarz dziekanatu w szkole akademickiej

Podreferendarz lub sekretarz rachuby samodzielnie spełniający funkcję likwidatora płac lub likwidatora rachunków w kuratorium okręgu szkolnego i w szkole akademickiej

Podreferendarz lub sekretarz rachunkowy prowadzący składnicę dowodów rachunkowo-kasowych w kuratorium okręgu szkolnego

Skarbnik (kasjer) w szkole akademickiej

W dziale Ministerstwa Kultury i Sztuki

Stawka b

Kierownik Państwowej Pracowni Fotograficznej w Naczelnej Dyrekcji Muzeów

Kierownik sekcji Centr. Biura Inwest. Zabytków w Naczelnej Dyrekcji Muzeów

Kierownik sekcji Instytutu Historii Sztuki w Naczelnej Dyrekcji Muzeów

Kierownik administracyjny w Państwowej Szkole Artystycznej

Kierownik referatu podległego naczelnikowi wydziału w urzędzie wojewódzkim

Intendent w państwowej akademickiej szkole artystycznej

Intendent w Muzeum Centralnym

Kierownik powiatowego referatu kultury i sztuki

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Adiunkt w Naczelnej Dyrekcji Muzeów

Intendent w państwowej wyższej szkole artystycznej

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy plastyki w wydziale kultury i sztuki w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy muzyki w wydziale kultury i sztuki w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy literatury w wydziale kultury i sztuki w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy teatru w wydziale kultury i sztuki w urzędzie wojewódzkim

Intendent w państwowym muzeum

Komendant straży muzeum

Kwestor państwowej wyższej szkoły artystycznej

W dziale Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej

Stawka a

Kierownik poradni zawodowej przy urzędzie zatrudnienia

Stawka b

Kierownik działu branżowego pośrednictwa pracy w urzędzie zatrudnienia i w oddziale

Radca prawny w okręgowej inspekcji pracy

Referendarz względnie podreferendarz w okręgowym urzędzie inspekcji pracy samodzielnie referujący sprawy ogólno-personalne

Referendarz względnie podreferendarz w okręgowym urzędzie inspekcji pracy samodzielnie referujący sprawy sprawozdawczości i statystyki

Kierownik rachuby w wydziale opieki społecznej w urzędzie wojewódzkim

Kierownik rachuby w okręgowej inspekcji pracy

Kierownik rachuby w urzędzie zatrudnienia II instancji

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w wojewódzkim wydziale opieki społecznej

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale opieki społecznej samodzielnie referujący sprawy ogólne

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale opieki społecznej samodzielnie referujący sprawy organizacyjne

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale opieki społecznej samodzielnie referujący sprawy finansowe

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale opieki społecznej samodzielnie referujący sprawy zaopatrzenia

Kierownik powiatowego referatu opieki społecznej

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale spraw inwalidzkich samodzielnie referujący sprawy związane z orzecznictwem

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale spraw inwalidzkich i powiatowym referacie spraw inwalidzkich samodzielnie referujący sprawy związane ze szkoleniem i zaopatrzeniem inwalidzkim

Kwalifikator zawodowy i doradca zawodowy w urzędzie zatrudnienia i w oddziale urzędu zatrudnienia

Radca względnie referendarz w urzędzie zatrudnienia i oddziale urzędu zatrudnienia samodzielnie referujący sprawy ogólne, sprawy robót interwencyjnych, usamodzielnienia gospodarczego, szkolenia zawodowego, statystyki sprawozdawczości lub clearingu pracy

Kontroler zakładów pracy w urzędzie zatrudnienia i oddziale urzędu zatrudnienia

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w urzędzie zatrudnienia

Asystent inspekcji pracy

Radca względnie referendarz w wojewódzkim wydziale spraw inwalidzkich samodzielnie referujący sprawy planowania

Kierownik powiatowego referatu spraw inwalidzkich

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Referendarz samodzielnie referujący sprawy opieki nad inwalidami w wojewódzkim wydziale spraw inwalidzkich

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy orzecznictwa w powiatowym referacie spraw inwalidzkich

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy świadczeń w powiatowym referacie spraw inwalidzkich

Kierownik referatu dla spraw personalnych w urzędzie zatrudnienia II instancji

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy personalne w Katowickim, Łódzkim, Gdańskim, Wrocławskim, Poznańskim i Szczecińskim Urzędzie Zatrudnienia

Instruktor-lustrator w wojewódzkim wydziale opieki społecznej

Referendarz p.o. inspektora w wojewódzkim wydziale opieki społecznej

Kasjer w urzędzie zatrudnienia

Referendarz względnie podreferendarz w obwodowym urzędzie inspekcji pracy samodzielnie referujący sprawy związane z karami pieniężnymi i egzekucją tych kar

Referendarz względnie podreferendarz w obwodowym urzędzie inspekcji pracy samodzielnie referujący sprawy przeznaczone do skierowania na drogę rozprawy karno-administracyjnej i do sądów

Referendarz względnie podreferendarz w obwodowym urzędzie inspekcji pracy samodzielnie referujący sprawy przeznaczone do rozstrzygnięcia Komisjom Pojednawczym w przemyśle i Komisjom Rozjemczym w rolnictwie

Referendarz względnie podreferendarz w obwodowym urzędzie inspekcji pracy samodzielnie referujący sprawy sprawozdawczości i statystyki

W dziale Ministerstwa Zdrowia

Stawka a

Lekarz portowy

Lekarz powiatowy

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy stomatologiczne w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy personelu średniego w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Zastępca lekarza powiatowego

Kierownik oddziału w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym

Kierownik oddziału w szpitalach państwowych

Kierownik oddziału w Państwowym Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii

Kierownik oddziału w Państwowym Instytucie Reumatologicznym

Kierownik oddziału w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym

Kierownik oddziału w Państwowym Instytucie Dziecka

Radca do spraw prawnych w Państwowym Zakładzie Higieny

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym

Radca do spraw prawnych w szpitalach państwowych

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Reumatologicznym

Radca do spraw prawnych w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym

Radca do spraw prawnych w Państwowym Instytucie Dziecka

Stawka b

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy statystyczno-sprawozdawcze w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz inspekcji zaopatrzenia szpitalnego w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Kierownik rachuby w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Kierownik administracyjny filii Państwowego Zakładu Higieny

Kierownik rachuby w Morskim Urzędzie Zdrowia

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Kierownik rachuby w Państwowym Zakładzie Higieny

Kierownik rachuby w Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Morskim Urzędzie Zdrowia

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Zakładzie Higieny

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Reumatologicznym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Instytucie Dziecka

Kierownik rachuby w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym

Kierownik rachuby w Państwowym Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii

Kierownik rachuby w Państwowym Instytucie Reumatologicznym

Kierownik rachuby w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym

Kierownik rachuby w Państwowym Instytucie Dziecka

Kierownik działu akademii lekarskiej

Radca akademii lekarskiej

Intendent w akademii lekarskiej

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w akademii lekarskiej

Skarbnik w Morskim Urzędzie Zdrowia

Skarbnik w państwowych szpitalach

Samodzielny wykwalifikowany księgowy w państwowych szpitalach

Kierownik rachuby w państwowych szpitalach

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy walki z chorobami zakaźnymi w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy nadzoru sanitarnego w wydziale zdrowia w urzędzie wojewódzkim

Skarbnik w Państwowym Zakładzie Higieny

Skarbnik w Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej

Skarbnik w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym

Skarbnik w Państwowym Instytucie Książki Lekarskiej i Muzeologii

Skarbnik w Państwowym Instytucie Reumatologicznym

Skarbnik w Polskim Instytucie Przeciwgruźliczym

Skarbnik w Państwowym Instytucie Dziecka

W dziale Ministerstwa Odbudowy

Stawka a

Radca w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego

Radca w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju

Stawka b

W Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego i w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy

Kierownik rachuby

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Kierownik kancelarii głównej

Sekretarz prezesa

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W Biurze Odbudowy Stolicy

Radca prawny

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy zagadnień z zakresu planowania przestrzennego lub gospodarczego

Radca - inżynier

Radca - technik

Referendarz - inżynier

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Kierownik rachuby

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W dyrekcji odbudowy

Radca prawny

Radca samodzielnie referujący sprawy prawno - administracyjne

Radca - inżynier

Radca - technik

Referendarz - inżynier

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Kierownik rachuby

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale odbudowy w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy prawno-administracyjne

Radca - inżynier

Radca - technik

Referendarz - inżynier

Samodzielny księgowy wykwalifikowany

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W wydziale pomiarów w urzędzie wojewódzkim

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy prawne

Radca - inżynier

Radca - technik

Referendarz - inżynier

Rewident pomiarów

Kierownik archiwum

Kierownik pracowni reprodukcji

Inżynier obserwator

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

W regionalnej dyrekcji planowania przestrzennego

Radca względnie referendarz samodzielnie referujący sprawy prawne lub sprawy zagadnień z zakresu planowania przestrzennego

Radca - inżynier

Radca - technik

Referendarz - inżynier

Kierownik rachuby

Samodzielny wykwalifikowany księgowy

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

W Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego i w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju

Intendent

Kierownik kolumny samochodowej

Skarbnik (kasjer)

Kierownik hali maszyn

W Biurze Odbudowy Stolicy

Referendarz - technik

Podreferendarz - technik

Intendent

Kierownik kolumny samochodowej

W dyrekcjach odbudowy

Referendarz - technik

Podreferendarz - technik

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy prawno -administracyjne

Intendent

Kierownik kolumny samochodowej

W wydziale odbudowy w urzędzie wojewódzkim

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy administracyjno-techniczne

Referendarz - technik

Podreferendarz - technik

W wydziale pomiarów w urzędzie wojewódzkim

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy katastru gruntowego

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy reprodukcji i kartografii

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy ochrony znaków pomiarowych

Referendarz - technik

Podreferendarz - technik

W regionalnej dyrekcji planowania przestrzennego

Referendarz - technik

Podreferendarz - technik

Intendent

Referendarz względnie podreferendarz samodzielnie referujący sprawy prawno-administracyjne

W starostwie powiatowym

Zastępca kierownika powiatowego referatu odbudowy (zastępca architekta powiatowego)

Mierniczy - obserwator

Stawka d

W starostwie powiatowym

Podreferendarz - technik

W dziale Ministerstwa Żeglugi

Stawka a

Radca do spraw prawnych w urzędzie morskim

Starszy oficer w kapitanacie portu

Oficer w kapitanacie portu

Starszy pilot w kapitanacie portu

Pilot w kapitanacie portu

Stawka b

Kierownik referatu w urzędzie morskim

Referendarz z wykształceniem technicznym samodzielnie referujący sprawy techniczne w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy żeglugowe w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy nawigacyjne w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy hydrograficzne w urzędzie morskim

Radiotechnik w urzędzie morskim

Kontroler rybacki w morskim urzędzie rybackim

Referendarz z wykształceniem technicznym samodzielnie referujący sprawy techniczne w morskim urzędzie rybackim

Kierownik referatu w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy socjalno-osadnicze w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy płac w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy dokumentów rybackich w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy eksploatacji rybołówstwa w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy planowania i inwestycji w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy portów rybackich w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy taboru rybackiego w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy radiowe w urzędzie morskim

Radiotelegrafista w porcie I klasy

Młodszy oficer w kapitanacie portu

Młodszy pilot w kapitanacie portu

Kierownik ośrodka Państwowego Centrum Wychowania Morskiego

Kierownik obwodu ochronnego w urzędzie morskim

Kierownik taboru pływającego w urzędzie morskim

Kierownik warsztatów w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy administracji w Państwowej Szkole Morskiej

Referendarz samodzielnie referujący sprawy administracji w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego

Referendarz samodzielnie referujący sprawy administracji w Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego

Referendarz samodzielnie referujący sprawy ochrony wydm i lasów w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy małych portów w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy płacy w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy administracji wybrzeża w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy socjalne w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy kapitanatów portu w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy taboru pływającego w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy eksploatacji w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy budżetowo-rachunkowe w urzędzie morskim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy ochrony rybołówstwa w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy kontroli i angażowania załóg w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy szkolenia w morskim urzędzie rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy budżetowo-rachunkowe w morskim urzędzie rybackim

Kierownik oddziału w Morskim Instytucie Rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy osadnictwa w Morskim Instytucie Rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy połowów próbnych w Morskim Instytucie Rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy planu eksploatacyjnego rybołówstwa w Morskim Instytucie Rybackim

Referendarz samodzielnie referujący sprawy planu inwestycyjnego rybołówstwa w Morskim Instytucie Rybackim

Referendarz samodzielnie referujący całokształt spraw administracyjnych w Morskim Instytucie Rybackim

Referendarze i podreferendarze samodzielnie referujący sprawy socjalne w centralnych zarządach władz naczelnych oraz wojewódzkich i powiatowych prezydiach rad narodowych

Stawka c

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w urzędzie morskim

Podreferendarz z wykształceniem technicznym samodzielnie referujący sprawy techniczne w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy żeglugowe w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy nawigacyjne w urzędzie morskim

Kasjer w urzędzie Morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy hydrograficzne w urzędzie morskim

Nadzorca odcinka w urzędzie morskim

Radiotelegrafista w porcie II klasy

Obserwator w urzędzie morskim

Starszy bosman w kapitanacie portu

Bosman - szef w kapitanacie portu

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowej Szkole Morskiej

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego

Intendent w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego

Intendent w Państwowej Szkole Morskiej

Intendent w Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy płacy w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy administracji Wybrzeża w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy socjalne w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy kapitanatów portów w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy taboru pływającego w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy eksploatacji w urzędzie morskim

Intendent w urzędzie morskim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy socjalno-osadnicze w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy płacy w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy dokumentów rybackich w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy inwestycji w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy eksploatacji rybołówstwa w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy portów rybackich w morskim urzędzie rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy taboru rybackiego w morskim urzędzie rybackim

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w morskim urzędzie rybackim

Szyper (kierownik statku strażniczego) w morskim urzędzie rybackim

Kasjer w Morskim Instytucie Rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy osadnictwa w Morskim Instytucie Rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy połowów próbnych w Morskim Instytucie Rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy planu eksploatacyjnego rybołówstwa w Morskim Instytucie Rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy planu inwestycyjnego rybołówstwa w Morskim Instytucie Rybackim

Podreferendarz samodzielnie referujący całokształt spraw administracyjnych w Morskim Instytucie Rybackim

Samodzielny księgowy wykwalifikowany w Morskim Instytucie Rybackim

Szyper na statkach połowów próbnych w Morskim Instytucie Rybackim

Stawka d

Telefonista w portach I klasy

Bosman w kapitanacie portu

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Kierownik referatu wieloosobowego z wyjątkiem kierowników w m. st. Warszawie, w m. Łodzi, w pomorskim i poznańskim wojewódzkim związku samorządowymstawka a lub niższa
Podinspektor w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców i w powiatowych związkach samorządowychstawka a lub niższa
Powiatowy inspektor pożarnictwastawka a lub niższa
Urzędnik stanu cywilnego w miastach liczących od 25.000 do 100.000 mieszkańcówstawka a lub niższa
Radca do spraw prawnychstawka a lub niższa
Lekarz, inżynier, lekarz weterynarii, prawnik, ekonomista, psycholog, jeżeli zatrudnieni są w swoim zawodziestawka a lub niższa
Kierownik likwidatury w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańcówstawka a lub niższa
Likwidator zatrudniony przy czynnościach rachunkowo - kasowychstawka a lub niższa
Konserwator miejskistawka a lub niższa
Kierownik miejskiego urzędu obwodowegostawka a lub niższa
Wykwalifikowany samodzielny pracownik budżetowy i księgowystawka a lub niższa
Referent samodzielnie referujący sprawy społeczno - polityczne, poufne, tajne, przesiedleńcze, obywatelstwa lub cudzoziemców w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańcówstawka a lub niższa
Sekretarz zarządu miejskiego w miastach liczących do 15.000 mieszkańcówstawka a lub niższa
Sekretarz gminy wiejskiejstawka a lub niższa
Kierownik zakładu opiekuńczego liczącego nie więcej niż 100 pensjonariuszówstawka a lub niższa
Kierownik biblioteki powiatowejstawka a lub niższa
Kierownik biblioteki miejskiej liczącej od 20.009 do 50.000 tomów
Urzędnik stanu cywilnego w pozostałych gminach jeżeli funkcje te nie są wykonywane dodatkowo przez przewodniczących organów wykonawczych bądź pracownikówstawka b lub niższa
Samodzielny inny fachowy personel służby sanitarnej, weterynaryjnej, technicznej i ogrodniczejstawka b lub niższa
Wykwalifikowany księgowy, rachmistrz i kasjerstawka b lub niższa
Referent samodzielnie referujący sprawy społeczno - polityczne, poufne, tajne, przesiedleńcze, obywatelstwa lub cudzoziemców w miastach liczących do 100.000 mieszkańcówstawka b lub niższa
Referent samodzielnie referujący sprawy planowania, organizacyjne, osobowo - prawne, szkoleniowe, podatkowe, majątkowe, ewidencji ruchu ludności lub wojskowe w miastach liczących od 10.000 do 100.000 mieszkańcówstawka b lub niższa
Sekretarz Prezydenta m. st. Warszawy i m. Łodzistawka b lub niższa
Zastępca kierownika zakładu opiekuńczego liczącego ponad 100 pensjonariuszówstawka b lub niższa
Zastępca kierownika biblioteki powiatowejstawka b lub niższa
Kierownik biblioteki miejskiej liczącej od 10.000 do 20.000 tomówstawka b lub niższa
Referent samodzielnie referujący sprawy społeczno - polityczne, poufne, tajne, przesiedleńcze, obywatelstwa lub cudzoziemców w miastach liczących do 10.000 mieszkańcówstawka c lub niższa
Referent samodzielnie referujący sprawy planowania, organizacyjne, osobowo - prawne, szkoleniowe, podatkowe, majątkowe, ewidencji ruchu ludności lub wojskowe w miastach liczących do 10.000 mieszkańcówstawka c lub niższa
Sekretarz prezydenta miasta liczącego ponad 100.000 mieszkańców z wyjątkiem m. st. Warszawy i m. Łodzi, oraz sekretarz wiceprezydenta m. st. Warszawy i m. Łodzistawka c lub niższa
Kierownik kancelarii ogólnejstawka c lub niższa
Kontroler (terenowy)stawka c lub niższa
Drogomistrz (nadzorca) dróg i mostówstawka c lub niższa
Kierownik biblioteki miejskiej liczącej od 5.000 do 10.000 tomówstawka c lub niższa
Zastępca kierownika biblioteki miejskiej liczącej od 20.000 do 50.000 tomówstawka c lub niższa
Intendentstawka d lub niższa
1 Z dniem 1 lipca 1959 r. rozporządzenia traci moc w stosunku do pracowników objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia (Dz.U.59.50.303) - zob. § 9 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 października 1961 r. rozporządzenie traci moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz.U.61.43.225) - zob. § 65 pkt 2 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 lipca 1964 r. rozporządzenie traci moc w odniesieniu do pracowników ministerstw, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz.U.64.29.185) - zob. § 21 pkt 2 przywołanego rozporządzenia.

Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1953 r. (Dz.U.53.37.157) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1953 r.

2 § 2 zmieniony przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
4 § 7 zmieniony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
5 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
6 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
7 § 12 zmieniony przez § 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
8 § 16 zmieniony przez § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniającego stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
9 § 18 ust. 2 dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 września 1949 r. (Dz.U.49.53.406) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 1949 r.
10 § 18 ust. 3 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 września 1949 r. (Dz.U.49.53.406) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 1949 r.
11 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1953 r. (Dz.U.53.37.157) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1953 r.
12 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.49.36.271).

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie dodatków służbowych dla referentów spraw socjalnych (M.P.50.67.791) z dniem 1 marca 1950 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1953 r. (Dz.U.53.37.157) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1953 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych (Dz.U.56.2.14) z dniem 1 stycznia 1956 r.