Dodatki funkcyjne dla inspektorów pracy. - Dz.U.1947.73.463 - OpenLEX

Dodatki funkcyjne dla inspektorów pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.73.463

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 1947 r.
w sprawie dodatków funkcyjnych dla inspektorów pracy.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i 5 i art. 5a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663 i z 1946 r. Nr 28, poz. 175) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 97, poz. 885, z 1935 r. Nr 65, poz. 407, z 1936 r. Nr 52, poz. 369, z 1937 r. Nr 9, poz. 68 i 69, Nr 39, poz. 303, Nr 55, poz. 432, z 1938 r. Nr 43, poz. 355, Nr 53, poz. 414, Nr 74, poz. 522, z 1939 r. Nr 14, poz. 79, Nr 25, poz. 166, z 1945 r. Nr 21, poz. 126, z 1946 r. Nr 28, poz. 179, Nr 29, poz. 189, Nr 43, poz. 253, Nr 51, poz. 291, Nr 52, poz. 296 oraz z 1947 r. Nr 36, poz. 169 i Nr 53, poz. 287) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 39 uzupełnia się następującymi wyrazami:
a)
w 6 stawce: "okręgowy i specjalny inspektor pracy",
b)
w 8 stawce: "obwodowy inspektor pracy, lekarz inspekcyjny, inspektor do spraw kobiet i młodocianych",
c)
w 10 stawce: "podinspektor pracy",
2)
w § 40 uchyla się pkt 9 pod nazwą: "W dziale Ministerstwa Opieki Społecznej".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1947 r.