Dodatki drożyźniane do rent, zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych. - Dz.U.1923.38.265 - OpenLEX

Dodatki drożyźniane do rent, zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.265

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 marca 1923 r.
w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent, zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 804) w przedmiocie zmiany ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej, str. 989) zarządza się co następuje:
Osoby, pobierające renty, zapewnione obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej, str. 989) otrzymywać będą od dnia 1 kwietnia 1923 r. aż do odwołania dodatki drożyźniane do tych rent w wysokości, oznaczonej poniżej.
Tytułem dodatków drożyźnianych pobierać będą miesięcznie:
a)inwalidzi i starcyMkp.80.000
b)wdowy i wdowcy"40.000
c)sieroty zupełne"40.000
d)"niezupełne"20.000

Suma dodatków drożyźnienych dla Osób, wymienionych w punktach "b, c i d pozostałych po jednym ubezpieczonym nie może przekraczać 80.000 marek polskich miesięcznie.

Dodatki drożyźniane będą wypłacane miesięcznie zgóry łącznie z rentami.

Z dodatków drożyźnianych nie mogą korzystać osoby, które otrzymują już dodatki drożyźniane do rent, przyznanych na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej w wysokości, nie mniejszej, niż przewiduje § 2 niniejszego rozporządzenia; osoby zaś, pobierające dodatki drożyźniane do rent, przyznanych na podstawie powyższej ordynacji, w wysokości niższej, niż oznaczona w poprzednim paragrafie niniejszego rozporządzenia, mają prawo do różnicy.

Renciści, którzy korzystali z ulgi po myśli § 390 ustawy powołanej w § 1 niniejszego rozporządzenia, tudzież osoby pozostałe po nich, otrzymują połowę dodatku drożyźnianego, ustalonego w § 2 niniejszego rozporządzenia.

Na pokrycie dodatków drożyźnianych, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, pobierać będzie Ubezpieczalnia Krajowa 5% dodatek do wkładek ubezpieczeniowych (§ 172 ustawy o ubezpieczeniu urzędników prywatnych), który uiszczają pracodawcy i ubezpieczeni po połowię w sposób, przewidziany dla opłaty miesięcznych wkładek ubezpieczeniowych.

Ze stanu funduszu, zebranego w myśl przepisów ustępu pierwszego tego paragrafu-który prowadzony będzie oddzielnie-winna Ubezpieczalnia Krajowa przedkładać Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej sprawozdanie kwartalne w ciągu następującego miesiąca po upływie kwartału. W sprawozdaniu powyższem winny być uwzględnione poszczególne rodzaje świadczeń i kwota wypłaconych dodatków drożyźnianych, a wreszcie łączna liczba wszystkich świadczeń, suma wypłaconych dodatków i ostateczny stan funduszu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z 23 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 106, poz. 983).