Dodatki drożyźniane do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 stycznia 1923 r.
w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. *

Na mocy art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austriackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum, przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego (Dz. U. R. P. № 65, poz. 413), zarządza się co następuje:
Osobom, pobierającym renty z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie, przyznaje się od pierwszego lutego 1923 r., aż do dalszego zarządzenia dodatek drożyżniany do rent, równający się różnicy miedzy rentą pobieraną na podstawie obowiązujących ustaw a kwotą, jakąby osoba uprawniona pobierała, gdyby za podstawą policzalnego zarobku przyjąć:
a) kwotą 72.000 mk. rocznie:
dlauszkodzonych o niezdolności do pracy do 9%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
b) kwotą 90.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy do 9% i którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 9% do 19%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
c) kwotą 117.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 9 do 19%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 19 do 29%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
d) kwotę 153.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 19% do 29%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 29% do 39%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
3)wdów, które nie ukończyły 60 roku życia i nie mają dzieci, uprawnionych do poboru renty;
4)rodzin z najwyżej trojgiem dzieci;
e) kwotą 198.009 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 29% do 39%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 39% do 49%, którzy, nie ukończyli 60 roku życia;
3)rodzin z czworgiem dzieci;
f) kwotą 252.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 39% do 49%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 49% do 59%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
3)rodzin z pięciorgiem dzieci;
g) kwotę 315.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 49% do 59%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 59% do 69%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
3)rodzin z sześciorgiem dzieci;
h) kwotę 387.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 59% do 69%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 68% do 79%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
3)rodzin z siedmiorgiem dzieci;
i) kwotę 468.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 69% do 79%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 79% do 89%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
3)rodzin z ośmiorgiem dzieci;
4)wszystkich wdów, które ukończyły 60 rok życia;
j) kwotę 563.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 79% do 89%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 89% do 93%, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
3)ascendentów;
4)sierot po obojgu rodzicach; 5) dzieci nieślubnych;
6).wnuków;
7)rodzeństwa;
k) kwotą 613.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o niezdolności do pracy ponad 88% do 99%, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)uszkodzonych o 100% niezdolności do pracy, którzy nie ukończyli 60 roku życia;
l) kwotą 658.000 mk. rocznie:
dla1)uszkodzonych o 100% niezdolności do pracy, którzy ukończyli 60 rok życia;
2)wszystkich uszkodzonych o zupełnej niezdolności do pracy, t. j. potrzebujących stałej opieki.

Przy obliczaniu odpraw wdowich, dodatki drożyżniane, wymienione powyżej pod a) do 1) zostają doliczone do sumy renty rocznej, branej za podstawą obrachunku w myśl ustępu 5 § 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. Ust 1883 r. № 1) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 413).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 lutego 1923 roku; z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 lipca 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie (Dz. U. R. P. № 67, poz. 613).
* Z dniem 1 lipca 1923 r. wysokość kwot wymienionych w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 200%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1923 r. (Dz.U.23.63.487).