Dodatki drożyźniane do rent ubezpieczenia inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 1924 r.
w przedmiocie dodatków droźyźnianych do rent ubezpieczenia inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.

Na mocy art. 5 ustawy z dn. 24 lutego 1922 r. w przedmiocie dalszych dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczeniowych inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dn. 19 lipca 1911 r. (Dz. U. R. N. str. 509 i Dz. U. R. P. z 1921 r. № 31 poz. 180) - (Dz. U. R. P. № 15, poz. 135) zarządza się co następuje:
Dodatki drożyźniane, przyznane ustawą z dn. 24 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 15, poz. 135) w przedmiocie dalszych dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczeniowych inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dn. 19 lipca 1911 r. (Dz. U. R. N. str. 509 i Dz. U. R. P. z r. 1921 № 31 por. 180) będą począwszy od 1 maja 1924 r. wymierzane w ten sposób, iżby suma miesięcznego dodatku drożyźnianego łącznie z rentą (oraz z dodatkiem na dzieci i dopłatą Państwa) stanowiła taką sumę pełnych franków złotych (bez centimów), jaką sumę pełnych marek (bez fenigów) wynosi renta (wraz z dodatkiem na dzieci i dopłatą Państwa) w myśl obowiązujących przepisów ustawowych.
Zlecenia wypłaty dla urzędów pocztowych wystawiane będą we frankach złotych, wypłata zaś świadczeń dokonywana będzie w markach polskich podług kursu franka złotego obowiązującego w dniu dziesiątym miesiąca poprzedzającego miesiąc płatności renty w myśl art. 3 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucie państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044),
Wysokość udziału Państwa ustala się przy rozrachunku na podstawie §§ 1404 i 1403 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej, obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej, w cen sposób we frankach złotych, że sumę; kwot wyrażonych w markach polskich w § 2 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. (Dz. U. R. R № 121 poz. 976) dzieli się przez przeciętny kurs franka złotego za miesiąc, w którym wypłata świadczenia nastąpiła.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 121 poz. 976) z wyjątkiem § 2 tegoż rozporządzenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.