Dodatki do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.16.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju.

Na podstawie art. 30 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 59) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 19 sierpnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 260) zarządza się, co następuje:
Żołnierzom oddziałów saperskich, biorącym udział w rozminowaniu terenu kraju, przyznaje się z tytułu szczególnych właściwości służby, dodatek do uposażenia oraz dodatek za własnoręczne usuwanie min, nieoznaczonych w formularzu.
Dodatek do uposażenia ustala się w wysokości 2% uposażenia miesięcznego według posiadanego stopnia wojskowego łącznie z dodatkiem funkcyjnym - za każdy dzień służby przy akcji rozminowania terenu kraju.
Dodatek za własnoręczne usuwanie min, nieoznaczonych w formularzu, ustala się w wysokości:

200 zł za usunięcie 500 min,

500 zł za usunięcie 1000 min.

Prawo do dodatku do uposażenia posiadają żołnierze oddziałów saperskich, wykonujący prace rozminowania terenu kraju, oraz wojskowi kierujący i kontrolujący te prace, biorący bezpośredni udział w akcji, od dnia faktycznego rozpoczęcia przez nich pracy rozminowania do dnia jej zakończenia.
Dodatek do uposażenia jest należnością dzienną, obliczaną za pełną dobę wykonywania pracy rozminowania.
Za czas choroby, pobytu w szpitalu, urlopu, delegacji, podróży służbowej, przebywania w areszcie - prawo do dodatku do uposażenia nie służy.
Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do dodatku za własnoręczne usuwanie min, nieoznaczonych w formularzu, jest własnoręczne wykonywanie prac, związanych z usuwaniem min.
Podstawę wypłaty dodatku do uposażenia oraz dodatku za własnoręczne usuwanie min, nieoznaczonych w formularzu, stanowi rozkaz dowódcy pułku lub batalionu, wyszczególniający imiennie żołnierzy posiadających prawo do dodatku do uposażenia bądź do dodatku za własnoręczne usuwanie min, nieoznaczonych w formularzu.

Rozkaz ten ustala również czasokres wykonywania przez żołnierzy prac rozminowania terenu kraju oraz ilość usuniętych min, nieoznaczonych w formularzu.

Dodatek do uposażenia oraz dodatek za własnoręczne usuwanie min, nieoznaczonych w formularzu, wypłaca się miesięcznie z dołu w terminach wypłaty uposażenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1947 r.