Rozdział 8 - Przepisy przejściowe i końcowe - Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.966 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2021 r.

Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

§  35. 
Do celów wypłaty dodatków, o których mowa w § 6 ust. 1 lub § 7 ust. 1, okres:
1)
otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku o charakterze stałym dla personelu latającego, do dnia 30 czerwca 2004 r., traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1;
2)
otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych do dnia 30 czerwca 2004 r. oraz zajmowania przez żołnierza zawodowego od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 września 2007 r. stanowiska służbowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 13 ust. 1;
3)
otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku o charakterze stałym za służbę na morzu, do dnia 30 czerwca 2004 r., traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 14 ust. 1;
4)
służby pełnionej przez żołnierza zawodowego w charakterze nurka lub płetwonurka do dnia 30 czerwca 2004 r., w których wykonywał on normy roczne przebywania pod powierzchną wody określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320), traktuje się jako okres otrzymywania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 16 ust. 1;
5)
otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku desantowego o charakterze stałym, do dnia 30 czerwca 2004 r., traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 18 ust. 1;
6)
służby pełnionej przez żołnierza zawodowego do dnia 30 czerwca 2004 r. w Jednostce Wojskowej Nr 2305, traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 20 ust. 1;
7)
otrzymywania w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej dodatku:
a)
dla żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej oraz
b)
specjalnego z tytułu wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub zabezpieczenia operacyjnego w Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej, oraz
c)
specjalnego za wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej albo czynności operacyjno-rozpoznawczych lub analityczno-informacyjnych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego

- traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 21 ust. 1-3 albo § 22 ust. 1;

8)
służby pełnionej przez żołnierza zawodowego do dnia 30 czerwca 2004 r., w składzie etatowych patroli rozminowania traktuje się jako okres otrzymywania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 23 ust. 1;
9)
otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych do dnia 30 czerwca 2004 r., traktuje się jako okres otrzymywania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 24 ust. 1.
§  36. 
Do okresu służby, od którego uzależniona jest wysokość dodatku specjalnego, o którym mowa w § 13 ust. 1, wlicza się okresy:
1)
otrzymywania przez żołnierza w okresie czynnej służby wojskowej dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych do dnia 30 czerwca 2004 r.;
2)
zajmowania przez żołnierza zawodowego, po dniu 1 lipca 2004 r., stanowiska służbowego, o którym mowa w § 13 ust. 3.
§  37. 
1. 
Normy liczby godzin:
1)
lotów, o których mowa w § 8 ust. 5 i § 9 ust. 1 pkt 1-3,
2)
nurkowań, o których mowa w § 16 ust. 3 i ust. 4 pkt 1

- w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2. 
Dotychczasowe decyzje przyznające dodatki do uposażenia zachowują ważność, nie dłużej jednak niż na czas w nich określony, o ile są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  38. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, którego uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem za długoletnią służbę wojskową należne w dniu 1 stycznia 2016 r. było niższe od uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za długoletnią służbę wojskową należnego w dniu 31 grudnia 2015 r. przyznaje się od dnia 1 stycznia 2016 r. dodatek za długoletnia służbę wojskową, w wysokości określonej w § 29, powiększonej o różnicę między uposażeniem zasadniczym wraz z dodatkiem za długoletnią służbę wojskową należnym w dniu 31 grudnia 2015 r. a uposażeniem zasadniczym wraz z dodatkiem za długoletnią służbę wojskową należnym w dniu 1 stycznia 2016 r. do czasu uzyskania wyższego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za długoletnia służbę wojskową.
2. 
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu w miarę wzrostu uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za długoletnia służbę wojskową.
§  39. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1618), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.308) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.