Rozdział 5 - Dodatek motywacyjny - Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.966 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2021 r.

Rozdział  5

Dodatek motywacyjny

§  31. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", przyznaje się dodatek motywacyjny o charakterze stałym, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:
1)
0,07 - posiadający trzecią klasę kwalifikacyjną;
2)
0,10 - posiadający drugą klasę kwalifikacyjną;
3)
0,17 - posiadający pierwszą klasę kwalifikacyjną;
4)
0,27 - posiadający mistrzowską klasę kwalifikacyjną.
2. 
W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego posiadającego odpowiedni rodzaj klasy kwalifikacyjnej na stanowisko służbowe oznaczone inną specjalnością wojskową, do czasu uzyskania klasy kwalifikacyjnej w dotychczasowym rodzaju o specjalności zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym, uznaje się go za spełniającego warunek posiadania klasy kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po objęciu stanowiska służbowego, którą oznaczono zajmowane przez niego stanowisko służbowe.
3. 
W przypadku uzyskania przez żołnierza klas kwalifikacyjnych w specjalnościach wojskowych zgodnych z zajmowanym stanowiskiem służbowym, w razie oznaczenia stanowiska służbowego więcej niż jedną specjalnością wojskową, żołnierzowi przysługuje jeden dodatek motywacyjny, w wysokości ustalonej dla posiadanej najwyższej klasy kwalifikacyjnej.
§  32. 
1. 
Dodatek, o którym mowa w § 31 ust. 1, wstrzymuje się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1)
opinia służbowa, w której wystawiono żołnierzowi ogólną ocenę niższą niż dobra, stała się ostateczna;
2)
wydano decyzję (rozkaz) o utracie przez żołnierza zawodowego posiadanej trzeciej klasy kwalifikacyjnej;
3)
żołnierz zawodowy w nakazanym terminie nie potwierdził posiadanej trzeciej klasy kwalifikacyjnej.
2. 
Dodatek, o którym mowa w § 31 ust. 1, obniża się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1)
wydano decyzję (rozkaz) o utracie przez żołnierza zawodowego posiadanej klasy kwalifikacyjnej o specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym,
2)
żołnierz zawodowy w nakazanym terminie nie potwierdził posiadanej klasy kwalifikacyjnej o specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym,
3)
żołnierz zawodowy w nakazanym terminie nie uzyskał wyższej klasy kwalifikacyjnej i nie potwierdził jednocześnie posiadanej klasy kwalifikacyjnej

- jeżeli żołnierz posiadał wyższą niż trzecia klasę kwalifikacyjną.