Rozdział 4 - Dodatek za długoletnią służbę wojskową - Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.966 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2021 r.

Rozdział  4

Dodatek za długoletnią służbę wojskową

§  29. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym, w wysokości:
1)
po trzech latach służby wojskowej - 3%,
2)
po sześciu latach służby wojskowej - 6%,
3)
po dziewięciu latach służby wojskowej - 9%,
4)
po dwunastu latach służby wojskowej - 12%,
5)
po piętnastu latach służby wojskowej - 15%

- należnego uposażenia zasadniczego.

2. 
Dodatek określony w ust. 1 pkt 5 zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej.
§  30. 
W decyzji o przyznaniu dodatku za długoletnią służbę wojskową podaje się wartość procentową i kwotową tego dodatku na dzień objęcia stanowiska służbowego oraz wyrażone w procentach przewidywane zwiększenie tego dodatku, o którym mowa w § 29 ust. 2.