Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.966 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2021 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i podwyższania dodatków specjalnego, służbowego i motywacyjnego, a także w zależności od występujących okoliczności i tytułu ich wypłaty możliwość obniżania i wstrzymywania tych dodatków;
2)
wysokość, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, podwyższania i obniżania dodatków funkcyjnego oraz kompensacyjnego;
3)
wysokość i tryb przyznawania i podwyższania dodatku za długoletnią służbę wojskową;
4)
sposób ustalania wysokości dodatków specjalnego i służbowego w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej oraz okresy służby lub pobierania dodatku uznawane za równorzędne z okresem pobierania dodatków specjalnego lub służbowego;
5)
szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej z tytułu których są wypłacane dodatki specjalne;
6)
stanowiska służbowe, których zajmowanie i jednostki wojskowe, w których pełnienie służby uprawniają do dodatku służbowego.
§  2. 
Kwotą bazową w rozumieniu rozporządzenia jest kwota 1500 zł.
§  3. 
Żołnierz zawodowy otrzymujący dodatek o charakterze stałym, w okresie skierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, zachowuje prawo do dodatku należnego przed skierowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do tego dodatku lub jego wysokość.