Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.28.242

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz warunki ich przyznawania i wypłacania.
2. 1
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o żołnierzu niezawodowym, należy przez to rozumieć żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką.
§  2.
1.
Żołnierzom niezawodowym przyznaje się następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:
1)
dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej:
a)
dodatek za służbę na morzu,
b)
dodatek za nurkowanie,
c)
dodatek desantowy,
d)
dodatek za rozminowanie,
e)
dodatek operacyjny,
f)
dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;
2)
dodatek funkcyjny.
2.
Dodatki wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 2 są dodatkami o charakterze stałym.
§  3.
1.
Dodatki do uposażenia zasadniczego przyznają:
1)
dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu (równorzędne) lub wyższe - w stosunku do żołnierza niezawodowego pełniącego służbę w podległej mu jednostce wojskowej;
2)
dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty uposażenia - w stosunku do żołnierza niezawodowego pełniącego służbę w jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w ust. 1 - na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.
2.
Przyznanie dodatku do uposażenia zasadniczego następuje w rozkazie dziennym lub decyzji dowódcy, o którym mowa w ust. 1.
§  4.
1.
Dodatki o charakterze stałym wypłaca się miesięcznie z góry, w terminach płatności uposażenia zasadniczego.
2.
Pozostałe dodatki wypłaca się nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz niezawodowy spełnił warunki uzasadniające przyznanie dodatku.

Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

§  5.
1.
Żołnierzowi niezawodowemu pełniącemu służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej Marynarki Wojennej przyznaje się za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem na morze na czas nie krótszy niż 6 godzin dodatek za służbę na morzu w wysokości:
1)
na okręcie podwodnym - 18 zł;
2)
na okręcie nawodnym - 9 zł;
3)
na innej jednostce pływającej - 6 zł.
2.
Czas przebywania okrętu na morzu, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od chwili minięcia głowic falochronów wejściowych do portu przy wyjściu na morze do chwili minięcia tych głowic przy wejściu do portu.
§  6.
1.
Żołnierzowi niezawodowemu wykonującemu zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego przyznaje się za każdą godzinę wykonywania zadań pod wodą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek za nurkowanie w wysokości 14 zł.
2.
Żołnierzowi niezawodowemu szkolącemu się na nurka przyznaje się za każdą godzinę wykonywania zadań pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego dodatek za nurkowanie w wysokości 7 zł.
3.
Dla celów ustalania czasu wykonywania zadań pod wodą, o którym mowa w ust. 1 i 2, czas przebywania pod wodą jest liczony od chwili rozpoczęcia zanurzania pod wodę do chwili zakończenia wynurzania spod wody, z tym że czas pobytu pod wodą:
1)
w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 3,0;
2)
w autonomicznych aparatach nurkowych o zamkniętym lub półzamkniętym obiegu mieszaniny oddechowej przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 1,5.
§  7.
Żołnierzowi niezawodowemu pełniącemu służbę w jednostce wojskowej lub pododdziale objętym szkoleniem spadochronowym przyznaje się za każdy wykonany skok ze spadochronem dodatek desantowy w wysokości 9 zł.
§  8.
1.
Żołnierzowi niezawodowemu pełniącemu służbę w etatowym patrolu rozminowania wykonującemu zadania związane z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo ich unieszkodliwianiu przyznaje się za każdy dzień wykonywania tych zadań dodatek za rozminowanie w wysokości do 23 zł.
2.
Przy przyznawaniu żołnierzowi niezawodowemu dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności stopień niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia oraz inne uciążliwości i niebezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, a także poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza.
§  9.
Żołnierzowi niezawodowemu wykonującemu poza macierzystą jednostką wojskową zadania związane z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków albo akcjach poszukiwawczych lub ratowania życia ludzkiego przyznaje się za każdy dzień wykonywania tych zadań dodatek operacyjny w wysokości 21 zł.
§  10.
1.
Żołnierz niezawodowy, który w okresie miesiąca kalendarzowego pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych co najmniej przez 80 godzin, otrzymuje dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości miesięcznej:
1)
przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 42 zł;
2)
przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 56 zł;
3)
przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 84 zł;
4)
przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 126 zł.
2.
W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z tytułu służby pełnionej w warunkach o różnych stopniach szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, żołnierzowi niezawodowemu przyznaje się tylko jeden dodatek w najwyższej stawce.
3.
Wykaz szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych warunków pełnienia służby stanowi załącznik do rozporządzenia.
4.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, za służbę pełnioną w warunkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 pkt 1, 2 i 6 załącznika do rozporządzenia, przyznaje się żołnierzowi niezawodowemu, jeżeli w środowisku pełnienia służby są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).
5.
Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 4, dokonują laboratoria określone w przepisach w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wydanych na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
6.
Wypłatę dodatku, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje się w przypadku osiągnięcia poprawy warunków służby, popartej badaniami środowiskowymi lub po wyeliminowaniu czynnika szkodliwego.

Dodatek funkcyjny

§  11.
1. 2
(uchylony).
2. 3
(uchylony).
3. 4
Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką, w okresie odbywania nauki w szkole wojskowej lub w ośrodku szkolenia, albo żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, któremu powierzono pełnienie nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości od 5% do 10% kwoty należnego uposażenia zasadniczego.
4.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:
1)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla podoficera - do 5 %,
2)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla oficera - do 15 %

- kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

§  12.
1.
Przy przyznawaniu żołnierzowi niezawodowemu dodatku funkcyjnego uwzględnia się w szczególności:
1)
stopień trudności i złożoności powierzanych zadań oraz efekty uzyskiwane w trakcie ich wykonywania;
2)
liczbę podległych żołnierzy;
3)
stopień odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub pełnioną funkcją;
4)
stosunek żołnierza niezawodowego do powierzonego mu sprzętu i zadań;
5)
poziom wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego żołnierza niezawodowego.
2.
Dodatek funkcyjny przyznaje się żołnierzowi niezawodowemu w stawkach kwotowych na czas określony lub nieokreślony, nie dłuższy jednak niż na czas pełnienia przez żołnierza służby na stanowisku służbowym albo na czas pełnienia powierzonej funkcji lub obowiązków.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  13.
1. 5
Żołnierz odbywający w dniu wejścia w życie rozporządzenia nadterminową zasadniczą służbę wojskową, który otrzymuje na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 14, dodatek o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego, otrzymuje ten dodatek do czasu zakończenia pełnienia tej służby, nie dłużej jednak niż do dnia spełniania dotychczasowych warunków uzasadniających jego wypłatę.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 14, dodatek funkcyjny.
3.
Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, otrzymującemu dodatek: za służbę na morzu, za bezpośrednią obsługę statków powietrznych lub za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o którym mowa w § 12, 18 lub 19 rozporządzenia wymienionego w § 14, dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, o którym mowa w § 10, nie przyznaje się.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do żołnierza otrzymującego dodatek za służbę na morzu lub dodatek desantowy, o którym mowa w § 12 i 15 rozporządzenia wymienionego w § 14, w przypadku spełnienia warunków uprawniających odpowiednio do dodatku, o którym mowa w § 5 lub 7.
§  14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005, z 2001 r. Nr 66, poz. 669, z 2003 r. Nr 33, poz. 275 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 55).
§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

ZAŁĄCZNIK  6

WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ ŻOŁNIERZY

1. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla pierwszego stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;

2) narażenie na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;

3) praca w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

4) narażenie na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;

5) praca w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie;

6) praca w zaciemnionych pomieszczeniach, w których natężenie oświetlenia elektrycznego ze względów technologicznych jest poniżej wartości określonych w Polskich Normach, w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych;

7) narażenie na wibrację ogólną;

8) praca w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych albo ze względu na rodzaj wykonywanej służby jest stosowane wyłącznie oświetlenie elektryczne;

9) praca w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych;

10) obsługa aparatury w gabinetach fizykoterapii;

11) narażenie na działanie promieniowania laserowego.

2. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla drugiego stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;

2) narażenie na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;

3) narażenie na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego, w szczególności w komorach ciśnieniowych i kesonowych;

4) narażenie na szkodliwe działanie miejscowych wibracji, w szczególności używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych;

5) praca w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) narażenie na hałas;

7) praca przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów;

8) praca przy magazynowaniu i dystrybucji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym;

9) załadunek, rozładunek, transport i magazynowanie paliw oraz uzupełnianie nimi sprzętu;

10) praca w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, zakwalifikowanych do 2-4 grupy zagrożenia, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1));

11) praca w pracowniach i laboratoriach lub prosektoriach anatomii patologicznej i medycyny sądowej.

3. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla trzeciego stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) narażenie na promieniowanie jonizujące;

3) narażenie na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia;

4) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii kablowej w osłonie ołowianej.

4. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla czwartego stopnia szkodliwości:

1) wytwarzanie, remontowanie, niszczenie oraz magazynowanie i transportowanie materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych;

2) wytwarzanie, magazynowanie, transportowanie oraz napełnianie i instalowanie zbiorników gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem;

3) narażenie na działanie fazy ciekłej lub gazowej paliw, w szczególności benzyny, RMN oraz niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym - w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-badawczych z tymi materiałami;

4) wykonywanie prób z bronią i materiałami wybuchowymi;

5) praca przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, wykonywana zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy urządzeniach i instalacjach energetycznych;

6) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i w komorach kablowych;

7) praca wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni;

8) praca pod ziemią lub pod wodą;

9) praca przy neutralizacji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym;

10) narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich;

11) praca w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami;

12) praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi chorymi na choroby psychiczne lub upośledzonymi w znacznym stopniu;

13) praca na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181 i Nr 63, poz. 322.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 marca 2011 r. (Dz.U.11.73.394) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2011 r.
2 § 11 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 marca 2011 r. (Dz.U.11.73.394) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2011 r.
3 § 11 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 marca 2011 r. (Dz.U.11.73.394) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2011 r.
4 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 marca 2011 r. (Dz.U.11.73.394) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2011 r.
5 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.U.05.40.384) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2005 r.
6 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 marca 2011 r. (Dz.U.11.73.394) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2011 r.