Dodatek wyrównawczy dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw... - Dz.U.1957.60.328 - OpenLEX

Dodatek wyrównawczy dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.60.328

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 września 1957 r.
w sprawie dodatku wyrównawczego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownicy zatrudnieni w dniu 1 września 1957 r. w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych, których uposażenie miesięczne, obliczone na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236), jest niższe od przeciętnego uposażenia pobieranego od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 sierpnia 1957 r., otrzymują przez czas zatrudnienia na tym samym, równorzędnym lub wyższym stanowisku dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między tymi uposażeniami.
2.
Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze wraz z premią oraz dodatkami: służbowym, funkcyjnym, lokalnym, zakaźnym, wyrównawczym, za pracę w rozdzielniach, za pracę przy przeładunku, za pracę w szkodliwych warunkach dla zdrowia oraz za znajomość języków obcych.
3.
Przez uposażenie miesięczne ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" rozumie się:
1)
uposażenie zasadnicze przyznane pracownikowi z dniem 1 września 1957 r. wraz z dodatkiem służbowym, kasowym, zakaźnym, za pracę w rozdzielniach, za pracę w ambulansach i przy konwojowaniu poczty na kolejach i traktach, za pracę w szkodliwych warunkach dla zdrowia, za pracę przy przeładunkach oraz za znajomość języków obcych;
2)
premię przywiązaną do stanowiska, do którego pracownik został zakwalifikowany z dniem 1 września 1957 r., zgodnie z regulaminem premiowania.
1.
Dodatek wyrównawczy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zostanie cofnięty w wypadku, jeśli pracownik uzyska odpowiednio wyższe uposażenie w rozumieniu § 1 ust. 3 rozporządzenia.
2.
Dodatek wyrównawczy może być cofnięty w przypadku pogorszenia przez pobierającego ten dodatek dotychczasowych wyników pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1957 r.