[Utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców energetycznych] - Art. 6. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 6. - [Utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców energetycznych] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  6.  [Utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców energetycznych]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki przeznaczone są na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła i jest objęta wymogiem uzyskania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
2. 
Kredyty w ramach linii kredytowej dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830, 872, 1358 i 1488) są udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2024 r., o ile po złożeniu przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, wniosku o kredyt lub pożyczkę w innej instytucji finansowej nie uzyskał on takiego finansowania, w szczególności nie uzyskał kredytu zabezpieczonego poręczeniem lub gwarancją, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.). Wartość kredytu, w ramach linii kredytowej, udzielonego przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 zł. Minister właściwy do spraw energii akceptuje regulamin udzielania kredytów w ramach linii kredytowej przedstawiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
3. 
Zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów i obligacji, o których mowa w ust. 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. 
Do gwarancji, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613), z wyjątkiem przepisów art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy, które stosuje się odpowiednio.
5. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 3, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do spłaty świadczeń pieniężnych wynikających z kredytu albo wyemitowanych obligacji, objętych gwarancją, wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem albo tymi obligacjami i nie może przekroczyć 2 000 000 000 zł.
6. 
Bank Gospodarstwa Krajowego jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 3, i wniesienia opłaty prowizyjnej od tej gwarancji.
7. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 3, jest skuteczna pod warunkiem złożenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, oświadczenia o objęciu gwarancją zobowiązania z tytułu kredytu lub obligacji, o których mowa w ust. 1.
8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania gwarancji, o której mowa w ust. 3.
9. 
Rada Ministrów może umorzyć w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 3, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
10. 
Do emisji przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659 i 1079).