[Wypłata dodatku węglowego; przekazanie gminom środków na realizację wypłat dodatku węglowego] - Art. 4. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 4. - [Wypłata dodatku węglowego; przekazanie gminom środków na realizację wypłat dodatku węglowego] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Wypłata dodatku węglowego; przekazanie gminom środków na realizację wypłat dodatku węglowego]
1. 
Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.
2. 
Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację wypłat dodatku węglowego w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).
3. 
Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Do dnia 15 grudnia 2022 r. gmina może złożyć korektę wniosku.
4. 
Środki na realizację wypłat dodatku węglowego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, w miesięcznych ratach. Nadpłata środków może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za grudzień 2022 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r.
5. 
Gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.
6. 
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty środków, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po dniu ich wejścia w życie.