[Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatku węglowe] - Art. 27. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 27. - [Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatku węglowe] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  27.  [Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatku węglowe]
1.  22
 Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, przeznaczonych na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. - 13 500 000 000 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków.
22 Art. 27 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2236) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 listopada 2022 r.