[Termin dostosowania umowy systemu ochrony do nowej regulacji] - Art. 26. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 26. - [Termin dostosowania umowy systemu ochrony do nowej regulacji] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  26.  [Termin dostosowania umowy systemu ochrony do nowej regulacji]

W przypadku systemu ochrony, o którym mowa w rozdziale 10a ustawy zmienianej w art. 10, utworzonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uczestnicy tego systemu ochrony dostosują umowę systemu ochrony do warunków określonych w art. 130c ust. 5 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.