Art. 25. - [Zasady sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1630 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2023 r.
Art.  25.  [Zasady sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy]

Do sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 23 w brzmieniu dotychczasowym, przy czym:

1)
przychodami Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 10a ustawy zmienianej w art. 17, są środki przekazane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 23 na rzecz wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23;
2)
środki Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przeznacza się na wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, oraz finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy;
3)
do zadań Zarządcy Rozliczeń S.A. w zakresie zarządzania Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny należy weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 23, oraz dokonywanie wypłat rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23.