Art. 23. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 23. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  23. 

W ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 1-12;
2)
uchyla się art. 16-19;
3)
uchyla się art. 23;
4)
w art. 24:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
uchyla się pkt 3.