Art. 22. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 22. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  22. 

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 113a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W roku 2022 środki Funduszu Zapasów Interwencyjnych, o którym mowa w art. 28a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537), mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczących utworzenia na wniosek ministra właściwego do spraw energii, utrzymywania oraz likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1513) w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany planu finansowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wymogów określonych w przepisach art. 21 ust. 5 i 6 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O dokonanych zmianach informuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

c)
dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych sfinansowanych ze środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, w terminie miesiąca od dnia dokonania sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych, informuje Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw budżetu o wysokości środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, oraz o wysokości środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji.

5. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 4, wskazuje, że wysokość środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, jest wyższa niż wysokość środków uzyskanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji, minister właściwy do spraw energii może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw budżetu o przekazanie środków z budżetu państwa do części, której jest dysponentem, z przeznaczeniem na wpłatę na rachunek tego funduszu. Wpłata dokonywana jest przez ministra właściwego do spraw energii w wysokości różnicy pomiędzy wysokością środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, a wysokością środków uzyskanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji. Wpłata ta stanowi przychód Funduszu Zapasów Interwencyjnych.

6. Środki, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw budżetu przekazuje w całości lub w ratach w latach 2022-2024.";

2)
w art. 113b:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Środki te przeznacza się na finansowanie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zadań dotyczących utworzenia na wniosek ministra właściwego do spraw energii, utrzymywania oraz likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, do zmiany planu finansowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wymogów określonych w przepisach art. 21 ust. 5 i 6 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O dokonanych zmianach informuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki z ich sprzedaży są wpłacane na rachunek tego funduszu w terminie do miesiąca od dnia wpływu środków ze sprzedaży. Wpłata ta stanowi przychód Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.",

d)
dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, w terminie miesiąca od dnia dokonania sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych, informuje Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw budżetu o wysokości środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 3, oraz o wysokości środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji.

7. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 6, wskazuje, że wysokość środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 3, jest wyższa niż wysokość środków uzyskanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji, minister właściwy do spraw transportu może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw budżetu o przekazanie środków z budżetu państwa do części budżetowej, której jest dysponentem, z przeznaczeniem na wpłatę na rachunek tego funduszu. Wpłata dokonywana jest przez ministra właściwego do spraw transportu w wysokości różnicy pomiędzy wysokością środków tego funduszu przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 3, a wysokością środków uzyskanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji. Wpłata ta stanowi przychód Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Środki, o których mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw budżetu przekazuje w całości lub w ratach w latach 2022-2024.".