Art. 21. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 21. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202 i 1477) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe do odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dołącza do faktur za paliwa gazowe odebrane w 2022 r. wystawionych tym odbiorcom po dniu 30 września 2022 r. informację o wpływie ustawy na cenę paliw gazowych dla tych odbiorców.

2. Podmioty, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekazują informację, o której mowa w ust. 1, osobom zużywającym paliwo gazowe na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, niebędącym odbiorcami, o których mowa w art. 45a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wraz z rozliczeniami zużycia paliwa gazowego przez te osoby w 2022 r., zgodnie z obowiązującą umową albo dotychczasową praktyką w zakresie tych rozliczeń, wystawionymi po dniu 30 września 2022 r.

"3. Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji załączanej do faktury, o której mowa w ust. 1.".