Art. 17. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 17. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 uchyla się pkt 2a;
2)
w art. 13 uchyla się pkt 4;
3)
w art. 15 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-2c" zastępuje się wyrazami "pkt 1-2b";
4)
w art. 16 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 1b,
b)
uchyla się pkt 2c.