Art. 16. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 16. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116) po art. 75a dodaje się art. 75aa w brzmieniu:

"Art. 75aa. Do udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".