Art. 14. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 14. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) w art. 212 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji;".