Art. 13. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 13. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 618) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "oraz wszczęciem przymusowej restrukturyzacji.";
2)
w art. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i 872).";

3)
w art. 3:
a)
w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) odkupu skarbowych papierów wartościowych po cenie równej wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki na dzień rozrachunku odkupu w drodze oferty kierowanej do podmiotu w restrukturyzacji.",

b)
w ust. 3 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 1-5",
c)
w ust. 5 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 1-5";
4)
w art. 15 w ust. 1 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 1-5";
5)
po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na polecenie Rady Ministrów. Wsparcie jest udzielane, o ile zostaną zabezpieczone środki na ten cel w budżecie państwa.

2. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1, Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa wniosek do Rady Ministrów przed dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowej. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) liczbę, wartość nominalną, nazwę skróconą i kod ISIN skarbowych papierów wartościowych mających być przedmiotem umowy odkupu;

2) proponowany termin, do którego powinna być zawarta umowa odkupu skarbowych papierów wartościowych z podmiotem w restrukturyzacji;

3) uzasadnienie zastosowania wsparcia w celu wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w szczególności wykazanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że bez wsparcia Skarbu Państwa nie jest w stanie spełnić wymogów związanych z przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji.

3. Rada Ministrów rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. O podjętej decyzji Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest informowany niezwłocznie. W przypadku konieczności notyfikacji wsparcia jako pomocy publicznej, z odpowiednim wnioskiem wystąpi Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

4. Do udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 4 i 5. Przepisu art. 3 ust. 3 nie stosuje się.

5. W przypadku udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, różnica pomiędzy ceną odkupu równą wartości nominalnej odkupywanych skarbowych papierów wartościowych a ich ceną wynikającą z ostatniego kursu obowiązującego na rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowym organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu z dnia zawarcia umowy odkupu stanowi wydatek budżetu państwa i jest zaliczana do wydatków na pomoc publiczną. W przypadku gdy w dniu zawarcia umowy odkupu nie został ustalony kurs dla skarbowych papierów wartościowych będących przedmiotem odkupu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Wydatki, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie są zaliczane do wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Odmowa udzielenia wsparcia nie stanowi podstawy roszczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podmiotu w restrukturyzacji oraz podmiotów trzecich wobec Skarbu Państwa.".