Art. 12. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 12. - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872 i 1488) w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 w lit. zh średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zi w brzmieniu:

"zi) wydawania decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 3a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;".