Dodatek przejściowy do zaopatrzeń emerytalnych pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopolu Loteryjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.202

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 maja 1947 r.
o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopolu Loteryjnego. *

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 586), art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przedsiębiorstwie "Polski Monopol Solny" (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 497) i art. 18 ustawy z dnia 9 lipca 1936 r. o monopolu loteryjnym (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 398) zarządzam, co następuje:
Do zaopatrzeń emerytalnych, pensyj wdowich i sierocych, wypłacanych na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego" (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 228) w brzmieniu rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 195), z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 459), z dnia 28 grudnia 1936 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 1, poz. 8) i z dnia 28 czerwca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 368) i wymierzonych do dnia 30 kwietnia 1946 r., ustanawia się dodatek przejściowy, który będzie wypłacany w następującej wysokości:
1)
w okresie od dnia 1 września 1946 r. do dnia 31 marca 1947 r.:
a)
przy zaopatrzeniu emerytalnym, nie przekraczającym 200 zł miesięcznie - w takiej wysokości, ażeby łączna kwota zaopatrzenia emerytalnego i dodatku wynosiła 1.200 zł miesięcznie,
b)
przy zaopatrzeniu emerytalnym, wynoszącym ponad 200 zł miesięcznie - w kwocie 1.000 zł miesięcznie,
c)
przy pensji wdowiej, nie przekraczającej 100 zł miesięcznie - w takiej wysokości, ażeby łączna kwota pensji wdowiej i dodatku wynosiła 800 zł miesięcznie,
d)
przy pensji wdowiej, wynoszącej ponad 100 zł miesięcznie - w kwocie 700 zł miesięcznie,
e)
przy pensji sierocej, wynoszącej 1/4 pensji wdowiej - w kwocie 300 zł miesięcznie dla każdej sieroty,
f)
przy pensji sierocej, wynoszącej 1/2 pensji wdowiej - w kwocie 400 zł dla każdej sieroty,
g)
przy pensji sierocej, wynoszącej 2/3 pensji wdowiej - w kwocie 600 zł miesięcznie;
2)
w okresie od dnia 1 kwietnia 1947 r.:
a)
przy uposażeniu emerytalnym, nie przekraczającym 200 zł miesięcznie - w takiej wysokości, ażeby łączna kwota uposażenia emerytalnego wraz z dodatkiem wynosiła 2.000 zł miesięcznie,
b)
przy uposażeniu emerytalnym wynoszącym:

ponad 200 zł do 400 zł miesięcznie - w kwocie 2.000 zł miesięcznie,

ponad 400 zł do 500 zł miesięcznie - w kwocie 2.500 zł miesięcznie,

ponad 500 zł do 650 zł miesięcznie - w kwocie 3.000 zł miesięcznie,

ponad 650 zł do 1.000 zł miesięcznie - w kwocie 3.200 zł miesięcznie,

powyżej 1.000 zł miesięcznie - w kwocie 3.600 zł miesięcznie,

c)
przy pensji wdowiej, nie przekraczającej 100 zł miesięcznie - w takiej wysokości, ażeby łączna kwota pensji wdowiej wraz z dodatkiem wynosiła 1.400 zł miesięcznie,
d)
przy pensji wdowiej wynoszącej:

ponad 100 zł do 200 zł miesięcznie - w kwocie 1.400 zł miesięcznie,

ponad 200 zł do 250 zł miesięcznie - w kwocie 1.500 zł miesięcznie,

ponad 250 zł do 350 zł miesięcznie - w kwocie 1.700 zł miesięcznie,

ponad 350 zł do 500 zł miesięcznie - w kwocie 1.800 zł miesięcznie,

powyżej 500 zł miesięcznie - w kwocie 2.200 zł miesięcznie,

e)
przy pensji sierocej, wynoszącej 1/4 pensji wdowiej - w kwocie 700 zł miesięcznie dla każdej sieroty,
f)
przy pensji sierocej, wynoszącej 1/2 pensji wdowiej - w kwocie 900 zł miesięcznie dla każdej sieroty,
g)
przy pensji sierocej, wynoszącej 2/3 pensji wdowiej - w kwocie 1.200 zł miesięcznie.
Do zaopatrzeń emerytalnych, wymierzonych od dnia 1 maja 1946 r., ustanawia się dodatek przejściowy, który będzie wypłacany w następującej wysokości:
1)
w okresie od dnia 1 września 1946 r. do dnia 31 marca 1947 r., jeżeli zaopatrzenia te miałyby wynosić mniej, aniżeli:
a)
dla emeryta 1.200 zł miesięcznie,
b)
dla wdowy 800 zł miesięcznie,
c)
dla sieroty pobierającej pensję w wysokości 1/4 pensji wdowiej - 325 zł miesięcznie,
d)
dla sieroty pobierającej pensję w wysokości 1/2 pensji wdowiej - 450 zł miesięcznie,
e)
dla sieroty pobierającej pensję w wysokości 2/3 pensji wdowiej - 700 zł miesięcznie,

- w kwocie, która uzupełnia odpowiednio zaopatrzenie do wysokości określonej pod lit. a) do e);

2)
w okresie od dnia 1 kwietnia 1947 r., jeżeli zaopatrzenia te miałyby wynosić mniej, aniżeli:
a)
dla emeryta 2.000 zł miesięcznie,
b)
dla wdowy 1.400 zł miesięcznie,
c)
dla sieroty pobierającej pensję w wysokości 1/4 pensji wdowiej - 725 zł miesięcznie,
d)
dla sieroty pobierającej pensję w wysokości 1/2 pensji wdowiej - 950 zł miesięcznie,
e)
dla sieroty pobierającej pensję w wysokości 2/3 pensji wdowiej - 1.250 zł miesięcznie,

- w kwocie, która uzupełnia odpowiednio zaopatrzenie do wysokości określonej pod lit. a) do e).

Niezależnie od norm, przewidzianych w § 1 pkt 2 i w § 2 pkt 2, emeryt otrzymuje, począwszy od 1 kwietnia 1947 r., tytułem dodatku przejściowego kwotę 500 zł miesięcznie na każde dziecko pozostające na jego utrzymaniu.

Za dziecko w rozumieniu ust. 1 uważa się dzieci z małżeństwa, przysposobione, dzieci pozamałżeńskie oraz pasierbów do 18 roku życia, a jeśli kształcą się w szkołach średnich, wyższych i zawodowych - do 24 roku życia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1946 r.

Z dniem 31 sierpnia 1946 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego" (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 275).

* Z dniem 7 lipca 1953 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną w związku z uchyleniem art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym (Dz.U.32.63.586) przez art. 11 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o wyrobie i przerobie spirytusu (Dz.U.53.34.143).

Z dniem 7 lipca 1953 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną w związku z uchyleniem art. 11 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz.U.32.26.240) przez art. 10 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U.53.34.144).