[Dołączenie do faktury za energię elektryczną informacji o dodatku osłonowym ] - Art. 5. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 5. - [Dołączenie do faktury za energię elektryczną informacji o dodatku osłonowym ] - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  5.  [Dołączenie do faktury za energię elektryczną informacji o dodatku osłonowym ]
1. 
Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. 
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania oraz wzór informacji załączanej do faktury, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości i komunikatywności informacji.