Art. 4a. - [Informowanie o postępowaniach w sprawie wypłaty dodatku osłonowego pozostających bez prawomocnego rozstrzygnięcia ze względu na wniesienie odwołania] - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.759 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2023 r.
Art.  4a.  [Informowanie o postępowaniach w sprawie wypłaty dodatku osłonowego pozostających bez prawomocnego rozstrzygnięcia ze względu na wniesienie odwołania]
1. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023-2025.
2. 
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025.