[Dotacje celowe na finansowanie wypłat dodatku osłonowego] - Art. 4. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 4. - [Dotacje celowe na finansowanie wypłat dodatku osłonowego] - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  4.  [Dotacje celowe na finansowanie wypłat dodatku osłonowego]
1. 
Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.
2. 
Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
3. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.
4. 
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.