[Wypłata dodatku osłonowego; dotacje dla gmin na wypłatę dodatku osłonowego] - Art. 3. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 3. - [Wypłata dodatku osłonowego; dotacje dla gmin na wypłatę dodatku osłonowego] - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Wypłata dodatku osłonowego; dotacje dla gmin na wypłatę dodatku osłonowego]
1. 
Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy wypłacają gminy.
2. 
Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.
3. 
Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji na pierwszy kwartał 2022 r. w terminie do 15 lutego 2022 r.
5. 
Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
6. 
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.