Art. 10. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 10. - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270) w art. 8 w ust. 4 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

"16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);

17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).".