Dodatek kontrolerski dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku kontrolerskiego dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.

Na podstawie art. 30 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 371) zarządza się, co następuje:
Ze względu na specjalny charakter służby przyznaje się oficerom zawodowym w służbie czynnej, pełniącym służbę w Głównej Kontroli Wojskowej na stanowiskach kontrolerów, dodatek kontrolerski w następującej wysokości:

zł mies.

a) szef wydziału kontroli faktycznej albo następnej 4.500

b) st. kontroler 3.500

c) kontroler 3.000

Oficerom pobierającym dodatek kontrolerski na podstawie niniejszego rozporządzenia nie służy prawo do dodatku dla oficerów służby sprawiedliwości (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 16, poz. 112).
Oficerowie nie pełniący służby z powodu choroby lub urlopu zdrowotnego zatrzymują prawo do dodatku kontrolerskiego przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia 1-go następnego miesiąca po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powyższych powodów.
Oficerowie pozostający w dyspozycji Departamentu Personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej zatrzymują prawo do dodatku kontrolerskiego przez okres jednego miesiąca, licząc od dnia 1-go następnego miesiąca po skierowaniu do dyspozycji.
Oficerowie delegowani na kurs do szkół wojskowych lub innych formacji wojskowych zatrzymują prawo do dodatku kontrolerskiego tylko do końca tego miesiąca, w którym nastąpiła delegacja.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1948 r.