Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku granicznym dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Na podstawie art. 30 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 59) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 19 sierpnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 260) - zarządza się, co następuje:
Oficerom, podoficerom zawodowym, nadterminowym, podoficerom i szeregowcom, pełniącym zasadniczą służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza, przyznaje się, z tytułu szczególnych właściwości służby, dodatek graniczny jako dodatek do uposażenia.
Dodatek powyższy ustala się według następujących stawek miesięcznych:
a)
dla oficerów 25%,
b)
dla podoficerów zawodowych oraz nadterminowych 25%,
c)
dla podoficerów i szeregowców pełniących zasadniczą służbę wojskową 100%

uposażenia według posiadanego stopnia wojskowego łącznie z dodatkiem funkcyjnym.

Wyłączeni od pobierania dodatku granicznego są żołnierze:
a)
pełniący służbę w Departamencie Wojsk Ochrony Pogranicza i innych formacjach Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie,
b)
pozostający w areszcie śledczym lub zawieszeni w czynnościach służbowych przez czas pobytu w areszcie śledczym lub zawieszenia w czynnościach służbowych,
c)
odbywający karę sądową lub w formacjach karnych,
d)
pozostający na urlopie ponad czas przewidziany dla osób wojskowych,
e)
delegowani do Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza i innych formacyj Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie, od dnia 1 następnego miesiąca po rozpoczęciu delegacji,
f)
delegowani poza Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza od dnia 1 następnego miesiąca po rozpoczęciu delegacji,
g)
oficerowie i podoficerowie zawodowi delegowani na kurs do szkół wojskowych w ramach Wojsk Ochrony Pogranicza poza miejscem stałego ich pobytu służbowego za czas pozostawania w delegacji.
Żołnierze nie pełniący służby z powodu choroby lub urlopu dla poratowania zdrowia oraz żołnierze, w stosunku do których wdrożono postępowanie rewizyjno-lekarskie, zatrzymują dodatek graniczny przez 6 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powodu choroby, urlopu dla poratowania zdrowia, bądź z powodu wdrożenia postępowania rewizyno-lekarskiego.
Wojskowi zawodowi przekazani do dyspozycji Wydziału Personalnego otrzymują dodatek graniczny tylko za ten miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie.
Dodatek wypłaca się wraz z uposażeniem za dany miesiąc.
Do dodatku granicznego stosuje się odpowiednio przepisy artykułów 11-14 i 16-17 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 59 i Nr 45, poz. 260).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 1947 r.