Dodatek drogowy i opłaty od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1939 r.
o dodatku drogowym i opłatach od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Na podstawie art. 14 ust. (3) i art. 15 ust. (2) ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352) zarządza się, co następuje:
(1)
Dodatkowi drogowemu do państwowego podatku od olejów mineralnych, określonemu w art. 14 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352) podlegają:
1)
produkty otrzymane z gazu ziemnego i ropy naftowej (oleju ziemnego) o ciężarze właściwym do 0,790 przy +15°C - w wysokości 10,86 groszy od 1 kg;
2)
produkty ropy naftowej (oleju ziemnego) o ciężarze właściwym od 0,865 do 0,880 przy +15°C - w wysokości 4 groszy od 1 kg.
(2)
Przepisy ust. (1) stosuje się również do określonych w nim produktów, zawartych w wyrobach przywożonych z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska.
(1)
Opłacie określonej w art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352) podlegają: spirytus etylowy przeznaczony do napędu pojazdów mechanicznych, benzol i syntetyczny spirytus metylowy (metanol) - w wysokości 12 groszy od 1 kg.
(2)
Zwolniony jest od opłaty odwodniony spirytus etylowy, skażony spirytus etylowy przeznaczony do poruszania silników w rolnictwie, benzol przeznaczony dla celów wojskowych (materiały wybuchowe) i benzol, przeznaczony do przerobu na półprodukty organiczne.
(3)
Produkty, wymienione w § 1 ust. (1) pkt 1), zwolnione od podatku od olejów mineralnych, a także spirytus i benzol, wymienione w ust. (1) paragrafu niniejszego, oraz mieszaniny tych produktów - przeznaczone do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych - wolne są od dodatku drogowego i opłat z zastrzeżeniem wzajemności.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Komunikacji i Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.
(2)
Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 58) i z dnia 12 lipca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 450).