[Pozew w postępowaniu grupowym] - Art. 6. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Pozew w postępowaniu grupowym] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  6.  [Pozew w postępowaniu grupowym]
1. 
Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), a ponadto zawierać:
1)
wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
2)
wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także dokonanie ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrupy;
3)
w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
4)
oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.
1a. 
Żądanie pozwu w sprawach o ustalenie odpowiedzialności pozwanego na podstawie art. 2 ust. 3 powinno obejmować także wskazanie roszczeń pieniężnych, których dochodzeniu służyć ma żądany wyrok ustalający odpowiedzialność, przy czym nie jest konieczne wskazywanie wysokości tych roszczeń.
2. 
Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.